Ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Ledelse

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet søger Institutleder til Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV) - Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er et af Europas største sundhedsvidenskabelige fakulteter. Det giver fakultetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om de største forskertalenter og om nationale og internationale forskningsbevillinger. Det er forskningen, der skaber forudsætningen for uddannelse og sikrer, at fremtidens kandidater har de bedste faglige kompetencer. Det er vores mål at skabe ny og banebrydende viden, dygtige og innovative kandidater og bidrage til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Det vil vi opnå ved en markant satsning på et godt arbejdsmiljø, talent, infrastruktur og strategisk samarbejde både nationalt og internationalt. Vi betragter god ledelse som en forudsætning for at realisere målene.

Instituttet
Institut for Klinisk Veterinærmedicin omfatter de kliniske veterinære specialer indenfor hund, kat, eksotiske hobbydyr, hest, kvæg, svin og mindre drøvtyggere, samt Enhed for Veterinær Billeddiagnostik og KU Veterinære Diagnostisk Laboratorium.

Instituttet beskæftiger cirka 160 personer (årsværk), og er placeret på henholdsvis Frederiksberg og Taastrup Campus. Instituttets kliniske undervisnings- og forskningsaktiviteter er forankret i ét dyrehospital, som er beliggende på to matrikler, hhv. Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg og Universitetshospitalet for Store Husdyr, Agrovej 8, Taastrup

Instituttet er centreret omkring den enkelte veterinære kliniske patient, hvor undervisning, patientarbejde og forskning er integreret i det to højt specialiserede Universitetsdyrehospitaler og hvor relations-baseret praksis er et bærende element. Instituttet har relationer til primæraftagere (dyrlæger og dyreejere) og interesseorganisationer, hvilket bidrager til en meget klar omverdensprofil.

Instituttets forskningsfokus er klinisk veterinær forskning, som tager udgangspunkt i den enkelte patient, samt komparativ klinisk forskning. Der er indenfor instituttet et stærkt metodefællesskab i evidensbaseret veterinærmedicin (EBVM), hvor kliniske teoretiske forskningsresultater kombinerer klinikerens viden og kompetencer med patientens behov og klientens ønsker. EBVM udgør grundlaget for rationel klinisk beslutningstagning, der er en fælles arbejds- og forskningsmetode.

Instituttets mission er at arbejde til gavn for dyr og mennesker, og det gør vi gennem forskning, undervisning, innovation og med afsæt i en arbejdsplads baseret på fælles værdier.  

Med udgangspunkt i instituttets stærke internationalt anerkendte forskningsdiscipliner er det instituttets overordnede mål at bidrage til den højeste faglige standard for tværdisciplinær forskning, undervisning og innovation inden for dyrs sundhed og sygdom. Instituttet har desuden stort fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, som fremmer arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne.

Opgaven
Institutlederen har selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets overordnede strategi, hvor der er særlig fokus på at styrke kvaliteten af både forskningsbaseret uddannelse og forskningsresultater. Derudover er der strategisk fokus på øget international studenterudveksling samt international rekruttering af de bedste forskertalenter.  Institutlederen udgør sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetsdirektøren og fakultetets øvrige institutledere fakultetsledelsen, der har ansvaret for den strategiske ledelse af fakultetet. Institutlederen refererer til dekanen.

Mere konkret er der knyttet disse opgaver og forventninger til institutlederen: Du forventes at være drivende i at skabe rammerne for et frugtbart forsknings- og uddannelsesmiljø, hvor der er stolthed over at give de studerende en uddannelse med høj kvalitet og relevans, så den matcher fremtidens krav og forventninger, og hvor der skabes forskningsresultater, forskningsformidling og forskningsfinansiering i et godt og relevant samarbejde med kolleger og andre organisationer – private som offentlige, nationale som internationale. Indtægtsdækket virksomhed fra Universitetsdyrehospitalerne er en væsentlig del af instituttets indtægtsgrundlag og dermed en integreret del af opgaveporteføljen.

Det drejer sig ikke mindst om at være en god personaleleder, der tiltrækker og udvikler talenter, understøtter og inspirerer, løbende sikrer udvikling af og sikker drift i instituttets aktiviteter og arbejdsgange, og som bidrager til fakultetets fælles udvikling og opgavevaretagelse. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø i en tid med forandringer og forventninger til vækst.

Kvalifikationer og kompetencer

Vi lægger vægt på,

  • at du er en internationalt anerkendt forsker indenfor et eller flere af instituttets fagområder og har erfaring med uddannelse og undervisningsplanlægning
  • at du har væsentlig international indsigt og gennem dynamisk ledelse tiltrækker, motiverer, udvikler og fastholder de bedste forskertalenter og studerende
  • at du er en visionær og erfaren leder med lyst og evne til at udvikle instituttet og dets medarbejdere med respekt for instituttets forskellige fagligheder
  • at du er en åben og dialogorienteret person med flair for kommunikation og samarbejde og med indsigt i et universitets samspil med det omgivende samfund
  • at du har interesse for og evner personaleledelse i forhold til alle personalegrupper
  • og at du har interesse for og erfaring med økonomistyring og planlægning

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Tiltrædelse 1. juli 2017.

Institutlederen ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.

Du kan udtrykke ønske om i begrænset omfang at opretholde en funktion som aktiv forsker. Omfang og vilkår for forskningen, herunder tid til forskning og ressourcer, forhandles og aftales med dekanen.

Ansøgning og oplæg
Din ansøgning skal indeholde en højst 3 siders redegørelse om dine tanker og ideer om instituttets udvikling i de kommende år og et fyldestgørende CV.

Ansættelsesprocedure
Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive dekanen om ansættelsen. Indstillingsudvalget består af dekanen, repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk administrative personale, de studerende samt medlemmer udpeget af dekanen.

Første og anden runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført henholdsvis den 20. april og 28. april 2017. Udvælgelsesprocessen vil afslutningsvist kunne omfatte nogle relevante tests og tilhørende individuel tilbagemelding. 

Ansøgningsfrist og kontaktinfo
Ansøgning skal sendes via stillingsopslaget på Jobportalen senest den 2. april 2017.
Klik på linket ’Søg stillingen’ nederst i opslaget.

For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk samt http://ikv.ku.dk/. Ved behov for supplerende information om stillingen kan henvendelse rettes til dekan Ulla Wewer enten per e-mail ullaw@sund.ku.dk eller tlf. 35 32 70 51.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Ulla M. Wewer

Info

Ansøgningsfrist: 02-04-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-07-2017
Afdeling/Sted: Fakultetsservice

Søg i stillinger