Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Opslag af kliniske lektorater, subsidiært kliniske undervisningslektorater

Ved Institut for Klinisk Medicin opslås nedenfor anførte 5-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, til besættelse i perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2023.
Enkelte ansættelser har en kortere ansættelsesperiode. 
 
En klinisk lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder. 
 
Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og den gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, klinikker og gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning. 
 
En klinisk undervisningslektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af studenterundervisning på klinisk lektorniveau uden samtidigt krav om tilsvarende forskningsaktivitet. 
 
Arbejdsomfang 
 
En 60 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats A, er forpligtet til at varetage 60 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats A, andre arbejdsopgaver op til 200 timer årligt. 
 
En 30 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt. 
 
En 15 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt. 
 
For alle tre typer lektorater gælder at forelæsninger og SAU, som ikke involverer patienter, kan finde sted ved alle KUs hospitaler efter aftale med institutlederen. 
 
Ændringer i løbet af ansættelsesperioden 
 
Fordelingen af de opslåede kliniske lektorater/undervisningslektorater og indplaceringen, er baseret på den nuværende undervisning. Væsentlige ændringer i undervisningen kan betyde, at enkelte lektorater reguleres til en anden type lektorat eller eventuelt bortfalder. Undervisningsbehov og ressourcefordeling vil blive vurderet i forbindelse med hvert semester. Da undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år (jf. § 3, stk. 1 i aftale om kliniske lektorer), kan der for den enkelte kliniske lektor blive tale om en efterregulering. 
 
Bliver der i ansættelsesperioden ved den pågældende afdeling ansat en klinisk forskningslektor, vil det opslåede kliniske lektorat for 30 og 15 timers lektoraters vedkommende kunne bortfalde. Såfremt et 60 timers lektorat er opslået, vil det kunne blive konverteret til et 30 timers. 
 
Kvalifikationskrav 
 
Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter
 
Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning. 
 
Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektorniveau samt normalt også, at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde. 
 
Kvalifikationskrav hos IKM
 
Aflønning 
 
Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium. 
 
En klinisk lektor/undervisningslektor (sats A) aflønnes med et honorar på kr. 98.046,12 årligt. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på kr. 49.023,00. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på kr. 24.407,88. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %. 
 
Krav til ansøgningen 
 
 
Ansøgning mv. Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/, så den er universitetet i hænde senest den 3. september 2017. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansættelsesprocessen 
 
Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse afvidenskabeligt personale ved universiteter 
 
For mere information kan den ordførende professor for fagspecialet kontaktes. 
 
Ledige stillinger fordelt på fagspeciale:
 
Anæstesiologi 
Ordførende professor: Lars Simon Rasmussen 
Bispebjerg Hospital: 2 stillinger, sats B (subsidiært fire stillinger sats C). 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats A (subsidiært to stillinger sats B eller fire stillinger sats C). 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats C. 
Hvidovre Hospital: 2 stillinger, sats C. 
Rigshospitalet – CAMES: 1 stilling, sats C. 
Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats C.  
Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Børne- og ungdomspsykiatri 
Ordførende professor: Kerstin Plessen 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Bispebjerg: 1 stilling, sats C. 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Glostrup: 2 stillinger, sats C. 
Psykiatrisk Center København – Bispebjerg: 1 stilling, sats C. 
Psykiatrisk Center Nordsjælland – Hillerød: 2 stillinger, sats C. 
 
Dermato-venerologi 
Ordførende professor: Lone Skov 
Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Gynækologi og obstetrik 
Ordførende professor: Øjvind Lidegaard 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats C. 
Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Hvidovre Hospital: 3 stillinger, sats C.  
Nordsjællands Hospital - Hillerød: 2 stillinger, sats B (subsidiært fire stillinger sats C).* 
*Bemærk venligst, at den ene stilling har ansættelsesperioden 1. januar 2018 til og med den 31. januar 2019. 
Næstved Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C).  
 
Intern medicin: endokrinologi 
Ordførende professor: Jens Faber 
Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Frederiksberg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi 
Ordførende professor: Flemming Bendtsen 
Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats C. 
Sjællands Universitetshospital – Køge: 2 stillinger, sats C. 
 
Intern medicin: geriatri 
Ordførende professor: Peter Schwarz
Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Gentofte Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Intern medicin: hæmatologi 
Ordførende professor: Kirsten Grønbæk 
Rigshospitalet – Finsencentret: 1 stilling, sats C.* 
*Stillingen indbefatter rollen som lokal undervisningsansvarlig. 
Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Intern medicin: infektionsmedicin 
Ordførende professor: Jens Lundgren 
Gentofte Hospital: 1 stilling, sats C. 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats C. 
 
Intern medicin: kardiologi 
Ordførende professor: Lars Køber 
Bispebjerg Hospital: 3 stillinger, sats C. 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats C. 
 
Karkirurgi 
Ordførende professor: Henrik Sillesen 
Rigshospitalet – Abdominalcentret, 2 stillinger, sats C 
 
Kirurgi 
Ordførende professor: Ismail Gögenur 
Bispebjerg Hosptial, 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats C. 
Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C).* 
* Stillingen er et klinisk lektorat med tilknytning til CAMES med funktion som formand for medicinsk fagprøve for tredjelandslæger. 
Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 1 stilling, sats C. 
 
Klinisk farmakologi 
Ordførende professor: Henrik Enghusen Poulsen 
Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats C. 
 
Klinisk immunologi 
Ordførende professor: Peter Garred 
Rigshospitalet – Diagnostisk Center: 1 stilling, sats C. 
 
Neurologi 
Ordførende professor: Gitte Moos Knudsen 
Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Rigshospitalet – Neurocentret – Glostrup: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Oftalmologi 
Ordførende professor: Henrik Lund-Andersen 
Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Ortopædisk kirurgi 
Ordførende professor: Michael Mørk Petersen 
Gentofte Hospital, 1 stilling, sats C.  
Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C).  
Sjællands Universitetshospital – Køge: 2 stillinger, sats C 
 
Oto-rhino-laryngologi 
Ordførende professor: Christian von Buchwald 
Sjællands Universitetshospital – Køge: 2 stillinger, sats A. 
 
Patologisk anatomi og cytologi 
Ordførende professor: Elisabeth Ralfkiær 
Herlev Hospital: 2 stillinger, sats A (subsidiært fire stillinger sats B eller otte stillinger sats C). 
Rigshospitalet – Diagnostisk Center: 1 stilling, sats C.
 
Plastikkirurgi 
Ordførende lektor: Lisbet Rosenkrantz Hølmich 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats C* 
* Bemærk venligst, at denne stilling har en anden ansættelsesperiode: 1. maj 2018-31. januar 2023. 
Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 1 stilling, sats C 
 
Psykiatri 
Ordførende professor: Merete Nordentoft 
Psykiatrisk Center København – Rigshospitalet: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Pædiatri 
Ordførende professor: Gorm Greisen 
Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats C. 
Herlev Hospital: 1 stilling, sats C. 
Holbæk Sygehus: 2 stillinger, sats C. 
Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 
Thoraxkirurgi 
Rigshospitalet – Hjertecentret: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
Rigshospitalet – Hjertecentret: 2 stillinger, sats C.” 
 
Ingen fagsøjletilknytning 
Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C).* 
*Stillingen er et klinisk lektorat med henblik på kvalitetsforbedring ifm. forskertræningskursus. 
Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C).* 
* Stillingen er et klinisk lektorat med funktion som eksamensformand for OSCE. 
 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 03-09-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Søg i stillinger