Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Lektorat i Ældre Dansk Litteratur

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som lektor i Ældre Dansk Litteratur til besættelse pr. 15. januar 2018 eller snarest derefter.  
 
NorS har uddannelse, forskning, formidling samt forvaltning og udvikling af samlinger og sprogteknologi som den primære opgave. 
 
Instituttet udgør rammen for uddannelse af 1600 studerende på BA- til ph.d.-niveau, og 165 + medarbejdere udfører her international forskning inden for de nordiske landes sproglige og kulturelle kulturarv, sprogvidenskab og sprogteknologi, kommunikation og køn. 
 
Instituttet tilbyder studie- og erhvervsvejledning, bibliotekssamlinger, håndskrift-, person- og stednavnesamlinger, tekst- og talekorpora, laboratorie-, værksteds- og studiefaciliteter samt administrativ support til studerende, undervisere og forskere. 
 
Yderligere oplysninger om instituttet ses her.  
 
Stillingsindhold 
Ansøgere skal kunne forske og undervise på såvel bachelor- som kandidat- og ph.d.-niveau i dansk litteratur fra oldtiden til i dag. Der lægges dog særlig vægt på, at ansøgere kan varetage forskning og undervisning i litteraturen fra før år 1900. 
 
En lektor skal kunne deltage i instituttets almindelige administration og eksaminer samt i bedømmelsesudvalg. Desuden skal en lektor kunne administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter. 
 
Kvalifikationskrav 
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. 
 
Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret. 
 
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer: 
 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion 
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse  
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer(herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter og Københavns Universitets retningslinjer 
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer 
 • Forskningsledelse 
 • Deltagelse i netværk – nationale og internationale 
Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter 
 
Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier
 
Yderligere information kan fås hos institutleder John Edelsgaard Andersen, e-mail john.e@hum.ku.dk
 
Ansøgning 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg stillingen” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.  
 
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag: 
 • Ansøgningsbrev 
 • CV 
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis) 
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med * 
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv. 
 • Undervisningsportofolio. Dokumentationen for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling, se mere på hjemmesiden (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).  
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5. 
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet. 
 
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt. 
 
Ansættelsesprocedure 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter. 
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 
 
Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos fuldmægtig Michael Pieper, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er tidsubegrænset og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini¬steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2017 kl. 23:59 CET.  
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 22-10-2017
Ansættelsesdato: 15-01-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Søg i stillinger