Ph.d-stipendier ved Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet indkalder ansøgninger til 2-3 ph.d.- stipendier ved hvert af følgende institutter:

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (2 stipendier)
Institut for Kommunikation (3 stipendier)

Saxo-Instituttet (2 stipendier)
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (2 stipendier)

De ansøgte ph.d.-projekter skal være relateret til og kunne indgå i et forskningsfagligt område på et af de nævnte institutter. Følg venligst linkene ovenfor for at læse mere om de enkelte institutter og deres forskningsområder.

Ansøgninger, der falder uden for de forskningsfaglige områder på ovenstående institutter, eller som ikke overholder formalia (se afsnittene Adgangskrav og Ansøgningskrav) vil ikke blive taget i betragtning til stipendierne.

Der kan ændres i den indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber.

Stipendierne er med ansættelse pr. 1. september 2020 for en studieperiode på indtil tre år.

Adgangskrav
Forudsætningen for at ansøge om et stipendie er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende.

Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan medsendes ansøgningen.

Ansøger med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/en/education/admission-and-guidance

Kvalifikationskrav
I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår både ansøgers uddannelse samt faglige forudsætninger. Det er eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejde og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til CV’et herunder længden af studietiden særligt på kandidatdelen.

Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Ydermere opfordres ansøger til at gøre sig overvejelser om, hvordan projektet relaterer sig til øvrige forskningsaktiviteter på det institut, ansøger ønsker at tilknyttes.

Sprogkundskaber
Ansøger skal beherske akademisk engelsk på højt niveau i skrift og tale. Administrationen kan anmode ansøger om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.

Ansøgningskrav
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max 20 Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Projekt abstract
(max 1.200 anslag)

Motiveret ansøgning

CV
Med ansøgningen skal uploades et komplet CV inklusiv en eventuel publikationsliste.

Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og karakterudskrifter)
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:

  • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)
  • En kopi af karakterudskrift fra kandidatgraden
  • En kopi af bachelorbevis
  • En kopi af karakterudskrift fra bachelorgraden.

I tilfælde af at ansøger har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal kandidatbevis og/eller eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: Engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk. Det kan ske enten via ambassaden eller konsulatet i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt.

Derudover skal der medsendes en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).

Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC: http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsjyxx/aboutus/structure/evaluation/265843.shtml

Læs om vores adgangskrav og krav til ansøgningen på vores hjemmeside: https://phd.humanities.ku.dk/become-phd-student/how-to/

Projektbeskrivelse
En udførlig projektbeskrivelse, der rummer de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan.

Projektforslaget må ikke må overstige 6 normalsider, svarende til ca. 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). En væsentlig overskridelse heraf vil medføre, at ansøgningen ikke bliver taget i betragtning.

Vejledning og gode råd om projektbeskrivelser kan læses her: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/

Andet relevant materiale
Tilsagn kan uploades med ansøgningen fx tilsagn om adgang til særlige arkiver og tilsagn om studieophold ved et udenlandsk universitet.

Bemærk at anbefalinger, publikationer, specialer og lignende ikke må uploades eller fremsendes.

Rekrutteringsprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ph.d.-skolelederen med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling.

De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Vi forventer, at bedømmelsesprocessen er afsluttet primo maj 2020.

Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til samtale. Vi forventer at afholde samtalerne inden sommerferieperioden starter. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke automatisk giver en samtale.

Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.

Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet vil man modtage vejledning i et omfang på 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Der kan læses mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: https://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/opbygning/ Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC).

Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i tre år ikke må overstige i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af undervisning, formidling, forskning eller andre faglige opgaver.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Kontakt
Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås hos sagsbehandler Mette Christensen, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst sagsnr. 211-0196/19-2H ved henvendelse.

Oplysninger om ph.d.-forløbet kan fås hos administrationen, e-mail: phd@hrsc.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 25. februar 2020 kl. 23.59 CET.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 25-02-2020
Ansættelsesdato: 01-09-2020
Afdeling/Sted: Det Humanistiske Fakultet

Søg i stillinger