Retsmedicinsk søger 5 læger (3 introduktionsstillinger og 2 uklassificerede)

Ved Retspatologisk Afdeling (RPA), Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet er 3 introduktionsstillinger og 2 uklassificerede stillinger ledige til besættelse henholdsvis 1. maj 2019, 1. juni 2019 og 1. august 2019 eller efter aftale. Stillingerne er tidsbegrænset til et år. 
 
Introduktionsuddannelsen omfatter indføringen i de basale kompetencer inden for retspatologi, klinisk retsmedicin og patologisk anatomi. Det tilstræbes, at mulighed for forskning indgår i ansættelsesperioden. 
 
Uddannelsesprogrammet knyttet til stillingen kan ses på www.laegeuddannelsen.dk  (Søg på de enkelte specialer: Retsmedicin). 
 
Det retslægelige arbejde  
Arbejdet på RPA omfatter til dels retslægelige ligsyn og obduktioner. Afdelingen har CT- og MR-scanner, og der foretages rutinemæssigt CT- scanning før en obduktion. På udvalgte sager foretages også MR-skanning. Enkelte obduktioner gennemføres efter forudgående deltagelse af retsmediciner ved findestedsundersøgelse. Både findestedsundersøgelsen og en eventuel efterfølgende obduktion foretages i tæt samarbejde med politiets efterforskere og Nationalt Kriminalteknisk Center.  
 
Derudover omfatter det retslægelige arbejde omfatter også klinisk retsmedicin, som er undersøgelse af levende (voksne og børn) udsat for vold og seksualiseret vold samt de evt. sigtede i sagen. Afdelingen varetager også aldersvurderinger for Udlændingestyrelsen og undersøgelser for følger efter tortur for Flygtningenævnet.  
 
I arbejdet med retsmedicinske sager lægges der vægt på evidensbaseret dokumentation af læsioner og sygdomsforandringer samt sporbarhed i arbejdsprocesserne. Det er vigtigt, da de erklæringer, der udarbejdes i forbindelse med hver sag, betragtes som et juridisk dokument, der måske skal bruges i en retssag. 
Som læge på RPA varetager man en sag fra start til slut og altid sammen med en supervisor (stats-, vicestatsobducent, overlæge eller senior speciallæge i retsmedicin). 
RPA har velfungerende oplæringsprogrammer for de første ca. 2 måneder, som sikrer en grundig introduktion i det daglige arbejde med det formål at opnå tryghed og selvstændighed for den nyansatte.  
 
RPA arbejder tæt sammen med Instituttets to øvrige afdelinger; Retskemisk Afdeling, som er ansvarlig for medicin- og misbrugsstofanalyser og Retsgenetisk Afdeling, som er ansvarlig for de retsgenetiske undersøgelser, herunder dna-profilanalyser.  
 
Det daglige arbejde indeholder kontakt til pårørende og samarbejde med en lang række offentlige institutioner og sundhedspersonale, især inden for Styrelsen for Patientsikkerhed og Tilsyn vedr. ligsyn, men også med gynækologiske og pædiatriske afdelinger, som indgår som en del af teamene i Centre for seksuelle overgreb og Børnehusene.  
 
I afdelingen foregår en del forskning, som omfatter projekter indenfor traumatologi, patologi og sundhedsvidenskab samt billeddiagnostik. Det retsmedicinske Institut er en del af Københavns Universitet, og der lægges vægt på interesse for at indgå i forskningsprojekter.  
 
Om afdelingen   
RPA har ca. 40 medarbejdere: Læger, forskere, bioanalytikere, retsmedicinske teknikere, lægesekretærer og akademiske medarbejdere.   
 
Afdelingen er akkrediteret i henhold til den internationale standard ISO 17020, og der 
lægges afgørende vægt på kvalitet i afdelingens opgaveløsning med fokus på dokumentation og sporbarhed.   
Afdelingen arbejder i øjeblikket med at effektivisere og digitalisere arbejdsgange og metoder. Det er 
en tværgående og fælles opgave, som alle medarbejdere må være indstillet på at bidrage til på en konstruktiv og engageret måde.  
 
Retsmedicinsk Institut har et godt tværfagligt og fagligt arbejdsmiljø med gode arbejdsrammer.  
Læs mere om instituttet og afdelingen på www.retsmedicin.ku.dk  
 
Kvalifikationer  
Der kræves tilladelse til selvstændigt virke som læge.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC/YL. Derudover ydes et driftstillæg på 85.100 kr./årligt samt et B-autorisationstillæg 19.700 kr./årligt (ret til selvstændigt virke). Endvidere ydes et vagttillæg på 68.200 kr./årligt dækkende rådighedstiden for indtil 40 vagter pr. kalenderår. Alle tillæg er angivet i grundniveau pr. 31. marts 2012. 
 
Alle læger indgår i afdelingens vagtordning. Der må påregnes 3 – 4 tilkaldevagter pr. måned i gennemsnit, fordelt på både hverdage og weekender, som er ud over den gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer/uge. Vagterne er rådighedsvagter, der i udgangspunktet kan afvikles fra egen bopæl.  
Vagterne honoreres ud over vagttillægget med særskilt honorering baseret på antallet af opgaver løst i vagttid. Det bestræbes, at den gennemsnitlige arbejdstid bliver på 37 timer/uge inklusive aktiv tjeneste i vagttid.  
Den kliniske retsmedicin udføres af vagthavende læge og foregår dels på instituttet og dels på Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, men kan også finde sted andre steder i Østdanmark, indbefattet Bornholm. En del transport i vagten må derfor påregnes enten i egen bil eller med taxa/fly.  
 
Ansøgere, der indbydes til samtale, vil blive bedt om at medbringe en nyudstedt straffeattest, som kan rekvireres digitalt på www.borger.dk eller afhentes i den lokale borgerservice. I forbindelse med samtalen vil ansøgere blive bedt om samtykke til, at instituttet indhenter en børneattest forud for ansættelse. Ved en evt. ansættelse er det et arbejdsmiliøkrav, at der forligger immunisering i forhold til hepatitis, som kan erhverves via afdelingen, hvis den ikke haves i forvejen.  
Nærmere oplysninger om stillingen vil kunne fås ved henvendelse til statsobducent, professor Jytte Banner, telefon 35 32 61 74, jytte.banner@sund.ku.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Christina Jacobsen, telefon 35326168, christina.jacobsen@sund.ku.dk. 
 
Send din ansøgning bilagt CV, eksamensbeviser og oplysninger om tidligere beskæftigelse elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "Søg stillingen" nederst i opslaget). 
 
Ansøgning skal være os i hænde senest 28. februar 2019.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.   
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 28-02-2019
Ansættelsesdato: 01-05-2019
Afdeling/Sted: Retsmedicinsk Institut

Søg i stillinger