Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Centerleder og vicecenterleder for Centre for Communication and Computing

Københavns Universitet søger to visionære ledere til at varetage funktionerne som centerleder og vicecenterleder ved Centre for Communication and Computing. Funktionerne besættes for en treårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere tre år uden opslag.  
 
Funktionerne kan søges af personer, som allerede er ansat ved Københavns Universitet som lektor, seniorforsker, professor eller professor mso. Funktionerne er til besættelse per 1. november 2017 eller snarest muligt derefter.  
 
Om Centre for Communication and Computing  
Centre for Communication and Computing (CCC) er et tværfagligt forskningscenter på Københavns Universitet. Centeret blev etableret i november 2011 med det formål at styrke det tværfaglige forskningssamarbejde mellem Det Humanistiske og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i krydsfeltet mellem kommunikation og it. Centeret fungerer som en åben og fleksibel ramme for tværfagligt samarbejde mellem forskere og studerende med en fælles interesse for at studere og udvikle it-baserede teknologier til at understøtte kommunikation og samarbejde.  
 
Det er ambitionen, at centerets forskning både skal have en analytisk og en konstruktiv dimension. Det vil sige, at centeret ikke alene skal beskæftige sig med analyser og empiriske undersøgelser af it-brug og kommunikation i forskellige kontekster, men også med konceptudvikling, design og konstruktion af innovative it-systemer.  
 
Centeret har fire institutter som partnere, nemlig Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), Institut for Nordisk Studier og Sprogvidenskab (NORS), Datalogisk Institut (DIKU) og Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA).  
 
Centeret ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for de to fakulteter og de fire institutter. Styregruppen har det overordnede ansvar og beslutningskompetence i forhold til centerets økonomiske, fysiske og organisatoriske rammer. Den daglige ledelse varetages af en centerleder og en vicecenterleder. Ledelsen udpeges i fællesskab af dekanerne for humaniora og natur- og biovidenskab for en treårig periode, således at begge fakulteter er repræsenterede i den daglige ledelse.  
 
Centerlederen skal arbejde ud fra København Universitets strategi og centrale værdier, der understreger tværfaglighed, internationalisering og innovation. Som centerleder er du i samarbejde med DIKU, MEF, NORS og IVA ansvarlig for, at Københavns Universitets strategi udmøntes i centret. Du skal varetage centrets daglige ledelse, herunder planlægning og koordinering af de tilknyttede medarbejderes opgaver. Som centerleder skal du fastholde og videreudvikle centret som et attraktivt stærkt internationalt forskningsmiljø med et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere.  
 
Vicecenterlederen skal ligeledes arbejde ud fra Københavns Universitets strategi og centrale værdier og skal bistå centerlederen med at varetage centrets daglige ledelse. Vicecenterlederen kan repræsentere centret.  
 
Kvalifikationer:  
Centerleder og vicecenterleder skal være internationalt anerkendte forskere på mindst lektorniveau, have indsigt i centrets faglige områder og have lyst til ledelse. Erfaring med forskningsledelse er en fordel. Desuden indeholder stillingsfunktionerne ekstern kommunikation, økonomisk ledelse og projektledelse. Det er vigtigt, at du har visioner for udvikling af centret, og at du formår at formidle samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige grænser. Indsigt i og gerne erfaring på uddannelsesområdet er også en fordel.  
 
Det forventes, at du har indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund, og at du har erfaring med organisering af forskningsmiljøer. Gode samarbejds- og kommunikationsevner er en selvfølge.  
 
Yderligere oplysninger:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutleder på Datalogisk Institut, Mads Nielsen, på telefon 24 60 05 99 eller via e-mail madsn@di.ku.dk eller prodekan Julie Sommerlund på telefon 51 70 01 36 eller via e-mail sommerlund@hum.ku.dk  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Funktionen som centerleder og vicecenterleder besættes i en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere tre år uden opslag.  
 
Centerleder og vicecenterleder beholder i perioden deres ansættelse som enten lektor, seniorforsker, professor eller professor mso.
 
Til funktionerne er tilknyttet et pensionsgivende tillæg som forhandles i forhold til ansøgers kvalifikationer.  
 
Ansøgning 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en kortfattet, elektronisk ansøgning ved at gå ind på Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). 
 
Ansøgningen, vedhæftet CV, skal indeholde dokumentation for:

  • Uddannelse 
  • Videnskabelige kvalifikationer 
  • Ledelsesmæssige kvalifikationer 
  • Erfaring med eksternt samarbejde 
 
Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2017 
 
Centerets styregruppe varetager proceduren med at udvælge centerleder og vicecenterleder. 
   
Vi opfordrer alle til at søge uanset køn, religiøs eller etnisk baggrund.  
 
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 02-10-2017
Ansættelsesdato: 01-11-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Centre for Communication and Computing

Søg i stillinger