Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Lektorat i Audiologopædi

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) opslås en tidsbegrænset stilling som lektor i Audiologopædi til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest derefter. Den samlede varighed er 4 år. 
 
 
Stillingsindhold  
 
Lektoratet opslås i audiologopædi med særligt henblik på audiologi. Ansøgere skal kunne dokumentere særlige kvalifikationer inden for dette område. Stillingen er en fuldtidsstilling med forskningsret. Lektoratet er som udgangspunkt knyttet til faget Audiologopædi, der udbydes på BA-, KA, og ph.d.-niveau.  
Den, der ansættes, må kunne varetage forskning, undervisning, vejledning, formidling samt administration inden for faget. 
 
Uddannelsen i audiologopædi drejer sig om sproglige kommunikationshandicap, deres årsager, udredning og behandling. Derfor bør ansøgere kunne dokumentere forsknings- og undervisningserfaringer på det audiologiske felt, med særligt henblik på auditive vanskeligheder og deres kommunikative konsekvenser, samt den teknisk-pædagogiske udredning og rehabilitering af disse.  
 
I bedømmelsen af ansøgerne vil der – udover forsknings‑, undervisnings- og formidlingsmæssige kvalifikationer – desuden blive lagt vægt på viljen og evnen til at tiltrække eksterne forskningsmidler og til at indgå i samarbejde om udvikling af forskning og undervisning med udgangspunkt i fagområdet, således som det praktiseres på Københavns Universitet. ” 
 
 
En lektor skal udover deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter og deltage i bedømmelsesudvalg. 
 
 
Kvalifikationskrav 
 
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. 
 
Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering.  Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret. 
 
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer: 
 
Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion 
Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse  
Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, (herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter http://hum.ku.dk/paedagogiskcharter/  
 
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/paedagogisk_udgangspunkt/F_lles_retningslinjer_for_undervisningsportfolio_ved_ans_ttelse_p__lektor-_og_professorniveau__3_.pdf 
 
Dokumenterede administrative kvalifikationer 
Forskningsledelse 
Deltagelse i netværk – nationale og internationale 
 
Læs mere om kvalifikationskravene til lektorater i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter, http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/stillingsstruktur-28-6-2013.pdf 
 
 
Yderligere information kan fås hos institutleder John E. Andersen, e-mail john.e@hum.ku.dk. 
 
Ansøgning 
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg stillingen” nederst. 
 
Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb. 
 
Ansøgningen, som skal skrives på dansk skal indeholde følgende bilag: 
 
Ansøgningsbrev 
CV 
Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis) 
Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med * 
Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv. 
Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).  
Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5. 
 
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet. 
 
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt. 
 
Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.  
 
 
Ansættelsesprocedure 
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435 
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 
 
Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalesagsbehandler Mette Christensen, email: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
 
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommende faglige organisation. 
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Ansøgningsfrist: 5. oktober 2017 kl. 23:59 CEST.  
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 05-10-2017
Ansættelsesdato: 01-01-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Søg i stillinger