Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Postdoc søges til humanistisk erhvervsforskningsprojekt

Det Humanistiske Fakultet opslår en tre-årig stilling som postdoc inden for tværkulturelle studier, der skal skabe ny viden om kulturmøder.  
 
Om forskningsprojekt  
HumanImpact er et forskningsprojekt, der vil knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske  
små og mellemstore virksomheder. Formålet er med afsæt i virksomhedernes kunder og samarbejdspartnere at skabe ny viden om kulturmøder, og hvordan man kan bruge disse som innovativt potentiale.  
 
Mange virksomheder, der arbejder internationalt – med eksport/import, produktion, distribution, internationale medarbejdere eller på anden vis – mangler viden om brugere og samarbejdspartnere, deres kulturer og hverdagsliv, og om hvordan man bruger kulturmøderne som innovativt potentiale. Det Humanistiske Fakultet søger derfor en postdoc, der skal afprøve, opdyrke og formidle ny viden i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder.  
 
Projektet ledes af prodekan Julie Sommerlund og institutleder Maja Horst og støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner. Projektet forventes at løbe frem til 2021 og udføres i et samarbejde bestående af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion.  
 
Stillingsindhold  
Vekselvirkning mellem forskningsmiljø og virksomhed er et afgørende element i projektet med det formål at sikre et tæt samarbejde. Konkret vil du i forløb à 4-5 måneder opholde dig på både virksomhed og på universitetet, således at du i dialog med virksomheden identificerer et specifikt problemfelt, og du med faglig sparring fra forskermiljøet planlægger, hvordan pågældende problemstilling bedst undersøges. Det forventes, at du gennemfører ca. to forløb om året i løbet af din tre-årige ansættelse.  
 
Projektledelsen står for den overordnede ledelse af virksomhedssamarbejdet og for at samle op på viden og erfaringer fra forløbene til glæde for andre virksomheder – blandt andet gennem workshops, seminarer, videnskabelige publikationer og en webplatform, som samler det hele i lettilgængelige og overskuelige formater.  
 
Til projektteamet knyttes samlet tre postdocs inden for hhv. digitale medier, sundhed og velfærd samt tværkulturelle studier, der hver i sær ansættes ved forskellige forskningsmiljøer på tværs af fakultetet. Ledelse og team har sammen ansvaret for at drive projektet, og det er derfor essentielt, at du finder denne diversitet af opgaver og roller attraktiv.  
 
Om forskningsmiljø  
Du vil indgå i forskningsmiljøet inden for internationalisering og kulturmøder ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Her er forskningen karakteriseret ved et særligt fokus på tværkulturelle kompetencers afgørende betydning i den globaliserede verden. Miljøet trækker på og forbinder et bredere forskningsmiljø på instituttet, der indeholder stor regional ekspertise om især Asien, Østeuropa og Mellemøsten. På fakultetet findes desuden fagmiljøer med ekspertise inden for Europa og Norden.  
 
Forskningsmiljøerne leverer jævnligt kulturanalytiske perspektiver og viden til virksomheder, offentlige instanser og medier blandt andet gennem virksomheden Kulturkurser.dk. Med praktisk kobling til undervisning i faget Tværkulturel Innovation har forskningsmiljøet omkring tværkulturelle studier desuden dannet partnerskab med en række internationalt orienterede virksomheder.  
 
Kvalifikationskrav  
Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for området. Det er et krav, at postdoc’en dokumenterer evne til at anvende humanistiske teoridannelser samt erfaring med det kulturanalytiske felt, og dybt kendskab til et eller flere fremmedsprog vil blive set som en stor fordel.  
 
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:  
• Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion  
• Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse i forhold til den opslåede stilling  
• Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer  
• Evt. dokumenterede administrative kvalifikationer  
• Deltagelse i netværk – nationale og internationale  
• Gode sociale kompetencer  
• Fremragende engelsk og dansk sprogkundskaber, skriftlig som mundtligt  
• Gerne erfaring med erhvervsforskning eller netværk på tværs af sektorer.  
 
Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale på http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/stillingsstruktur-28-6-2013.pdf 
 
Du kan læse mere om projektet på http://hum.ku.dk/samarbejde/humanimpact/ 
 
Yderligere information kan fås hos Julie Sommerlund, sommerlund@hum.ku.dk  eller 51700136  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer.  
 
Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.  
 
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:  
 
• Ansøgningsbrev  
• CV (inkl. ansøgerens email adresse og telefonnummer)  
• Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d.-bevis)  
• Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *  
• Forskningsplan, der indeholder kort beskrivelse af evt. tidligere erhvervsforskning samt en kort motiveret beskrivelse af, hvordan ansøger vil indgå i projektet, herunder redegørelse af organisering af forsknings- og formidlingsaktiviteter (videnskabelige publikationer, seminarer, workshops mv.) inden for projektets ramme.  
• Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 3 publikationer til bedømmelse. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3.  
 
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.  
 
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.  
 
Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.  
 
Ansættelsesprocedure  
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435 
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.  
 
Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos juridisk fuldmægtig Betina Jordan Hansen e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen er tidsbegrænset til tre (3) år og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.  
 
Ansøgningsfristen er den 9. januar 2018 kl. 23:59 CET.  
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.  
 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 09-01-2018
Ansættelsesdato: 01-04-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: ToRS - Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Søg i stillinger