Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Censorater i Censorkorpset for Professionsbacheloruddannelserne i Tandpleje i Danmark og Erhvervsakademiuddannelsen til Klinisk Tandtekniker

Beskikkelse af censorer til Censorkorpset for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022. 
 
Jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets Bekendtgørelse 1500 af 2. december 2016 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser opslås censorater ved Professionsbacheloruddannelserne i Tandpleje (Tandplejeruddannelsen) på Københavns Universitet og Aarhus Universitet samt ved erhvervsakademiuddannelsen til Klinisk Tandtekniker ved Aarhus Universitet for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022.  

Tandplejeruddannelserne på de to universiteter er, jf. den fælles studieordning af 25. april 2012, opbygget i 12 moduler af 10 ugers varighed, og der er prøver med ekstern censur sidst i januar (Modul 6 og 10) og april-juni (modul 4, 8, 11 og 12). 
Uddannelsen er overvejende tværfaglig og de fagområder, der skal dækkes, er: 
Anatomi/fysiologi 
Ernæring og sundhed 
Generel medicin 
Farmakologi 
Psykologi 
Samfundsodontologi/folkesundhed/sociologi 
Sundhedspædagogik 
Cariologi og endodonti (Tandsygdomslære) 
Parodontologi 
Pædodonti/Ortodonti 
Radiologi   
Klinisk odontologisk praksis 

Uddannelsen til klinisk tandtekniker
er 2-årig fordelt på 4 semestre, og de fagområder, der skal dækkes, er: 
Klinisk Oral Fysiologi 
Protetik 
Protetisk Klinik 1 
Protetisk Klinik 2 
Protetisk Klinik 3 
 
Opgaver  
www.skt.au.dk og www.skt.ku.dk kan der hentes yderligere information om studieordningerne, hver modulprøves/eksamens udformning samt censorernes opgaver. Som censor bliver man udpeget til et eller flere af områderne, men man skal være forberedt på, at man kan blive bedt om at virke inden for alle de nævnte områder og på begge uddannelsesinstitutioner. 
Censor har til opgave at sikre at prøverne er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat i bekendtgørelsen, medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler samt medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. 
Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. 
Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. 
 
Kvalifikationer 
Kvalificerede til ansættelse som censor er personer med en kandidat- eller masteruddannelse indeholdende flere af de emneområder, der skal dækkes, eller en uddannelse på et tilsvarende kvalifikationsniveau, helst med erhvervserfaring indenfor de pågældende emneområder.  
I og med mere og mere kommunikation foregår elektronisk, er det et krav, at man kan håndtere flere forskellige digitale platforme og digitale arbejdsredskaber som censor. 

Honorering   
Censorvederlag pr. censortime i henhold til Finansministeriets cirkulære, sats B, uddannelsernes standardiserede censureringstimetal for de enkelte modulprøver. 

Spørgsmål  af faglig karakter rettes til ledende  tandlæge Susanne M Lempert (susanne.lempert@sund.ku.dk),  ledende  tandlæge Ulla Lindtoft (lindtoft@dent.au.dk), studieleder Lene Martinussen (martinus@dent.au.dk ), eller censorformand, overtandlæge Poul Folke Christensen (pfc@viborg.dk). 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til SKT, Københavns Universitet, Susse Bisgaard, tlf. 3532 6851 eller e-mail: sgo@sund.ku.dk 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 15. februar 2018   
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 15-02-2018
Ansættelsesdato: 01-04-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT)

Søg i stillinger