Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Professorater med særlige opgaver (MSO)

Professorater med særlige opgaver i retsvidenskab  
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet  
 
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, opslår et eller flere 5-årige professorater med særlige opgaver (MSO) i retsvidenskab eller et forskningsområde med nær tilknytning til retsvidenskaben med mulighed for forlængelse i op til 3 (tre) år. Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelser. Stillingerne er ledige til besættelse den 1. maj 2018 eller snarest muligt efter aftale.  
 
Fakultetet søger professorer med særlige opgaver (MSO) inden for følgende fagområder:  
 
International økonomisk ret. Fakultetet søger en professor med særlige opgaver, som kan udvikle en stærk forskningsgruppe i international økonomisk ret og som tydeligt og bredt kan bidrage til fakultetets uddannelser. Ansøgeren kan have en forsknings- og undervisningsprofil inden for international voldgift, international investeringsret eller international markedsret/handelsret (inklusiv WTO ret).  
 
Ret med henblik på væbnet konflikt. Fakultetet søger en professor med særlige opgaver, som kan udvikle en stærk forskningsgruppe i ret med henblik på væbnet konflikt og som tydeligt og bredt kan bidrage til fakultetets uddannelser. Ansøgeren kan have en forsknings- og undervisningsprofil inden for folkeret med fokus på væbnet konflikt, humanitær folkeret og/eller ret med henblik på militære operationer.  
 
Obligationsret. Fakultetet søger en professor med særlige opgaver, som kan udvikle en stærk forskningsgruppe i et specialiseret område af privatret og med fokus på enten kontraktsret eller erstatningsret og som tydeligt og bredt kan bidrage til fakultetets uddannelser. Ansøgeren kan have en forsknings- og undervisningsprofil inden for kontraktsret og/eller erstatningsret og vil allerede have udviklet en specialisering inden for ét af disse områder.  
 
Sundhedsteknologi og -ret. Fakultetet søger en professor med særlige opgaver, som kan udvikle en stærk forskningsgruppe i sundhedsteknologi og -ret og som tydeligt og bredt kan bidrage til fakultetets uddannelser. Ansøgeren kan have en forsknings- og undervisningsprofil inden for sundhedsret, eller sundhedsteknologiret med fokus på eks. udvikling og anvendelse af nye lægemidler og/eller behandlingsformer.  
 
Udlændingeret. Fakultetet søger en professor med særlige opgaver, som kan udvikle en stærk forskningsgruppe i udlændingeret og som tydeligt og bredt kan bidrage til fakultetets uddannelser. Ansøgeren kan have en forsknings- og undervisningsprofil inden for international og/eller dansk udlændingeret, flygtninge- og immigrationsret eller et nært beslægtet forskningsområde.  
 
Stillingerne  
Professorer med særlige opgaver har som hovedopgave:  
• at forske inden for fagområdet, herunder at publicere og formidle videnskabelige resultater inden for fagområdet både nationalt og internationalt  
• forskningsbaseret undervisning og administrative forpligtelser i relation til undervisning og forskning  
• at udvikle fagområdet på højeste internationale niveau og i den forbindelse at lede og varetage forskningsbaseret undervisning med tilhørende eksamens- og administrationsforpligtelser inden for fagområdet samt vejlede bl.a. bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende m.v.  
• at vidensudveksle med samfundet og deltage i den offentlige debat, og  
• at varetage forskningsledelse, herunder gennem tilvejebringelse af ekstern finansiering af lønmidler til forskningsprojekter samt gennem vejledning og supervision af lektorer og postdocs samt deltage i fagligt bedømmelsesarbejde.  
 
Udviklingen af forskning og undervisning inden for fagområdet både nationalt og internationalt og forankring af fagområdet bredt på fakultetet er kerneopgaven for professoren med særlige opgaver. Fakultetets ledelse vil årligt følge op på udviklingen, hvorfor kvaliteten af og ambitionen i forhold til ansøgerens plan for udvikling af fagområdet, som beskrevet i undervisningsportfolioen og forskningsplanen, er afgørende.  
 
Professoren med særlige opgaver forpligtes til at udvikle og vedligeholde sine kompetencer inden for forskning, undervisning og pædagogik. Hertil kan komme andre opgaver efter fakultetets bestemmelse.  
 
Kvalifikationskrav  
Ved ansættelse lægges der afgørende vægt på:  
• dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder at ansøgeren har videreudviklet fagområdet. Der lægges i den forbindelse vægt på publicering i internationalt førende tidsskrifter / på internationalt førende forlag og erfaring med forskningspræsentationer inden for fagområdets førende konferencer på internationalt niveau  
• evner for fortsat at videreudvikle fagområdet, herunder gennem teoriudvikling og publicering af forskning, der forholder sig til og udvikler international state of the art inden for fagområdet  
• evne til forskningsledelse og deltagelse i forskningssamarbejder og fremme opbygning af et stærkt, kollektivt forskningsmiljø gennem forskningsledelse, tiltrækning af ekstern finansiering og håndtering af forskningsledelsesfunktioner  
• undervisningsmæssige kvalifikationer på højt niveau, herunder med henblik på udvikling af forskningsbaseret uddannelse og implementering af forskningsbaseret undervisning inden for området og interesse i at bidrage bredt til nye udviklinger inden for undervisningsområdet.  
 
Fakultetet forventer, at professorer med særlige opgaver over tid tilegner sig dansk på et niveau, der muliggør undervisning på dansk. Fakultetet understøtter aktivt, at videnskabelige medarbejdere, som ikke ved ansættelsen har nærmere kendskab til dansk (eller andet skandinavisk sprog) i skrift og tale, tilegner sig sådanne kundskaber i fornødent omfang.  
 
Der henvises til ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet”. Begge dokumenter kan findes på fakultetets hjemmeside her.  
 
I øvrigt henvises ansøgere til at sætte sig ind i fakultetets uddannelser på fakultetets hjemmeside her.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse som professor med særlige opgaver sker tidsbegrænset i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ved ansættelsesudløb vil den pågældende overgå til ansættelse og aflønning som lektor. Løn – og ansættelsesvilkår for professorer med særlige opgaver sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC (Akademikernes Centralorganisation). Hertil ydes der et årligt tillæg, som udgør kr. 181.607,60 (foreløbigt pr. 1. december 2017). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og tillæg.  
 
Ansøgningens opbygning  
Ansøgning og indleverede materialer, herunder artikler og bøger, skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Bedømmelsesudvalget kan tager materiale på andre sprog i betragtning, men dette kan ikke forventes.  
 
Ansøgningen SKAL indeholde nedenstående 8 dele:  
 
1. Motiveret ansøgning
 
2. Curriculum vitae  
 
3. Eksamensbeviser  
 
4. Publikationsliste. Nummereret liste over alle publikationer.  
 
5. Undervisningsportfolio. Den skal indeholde dokumentation for undervisningskvalifikationer samt en redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. Fakultetet forventer, at ansøgere reflekterer over hvordan fagområdet skal udvikles inden for fakultetets uddannelser. For mere information om forventningerne til indholdet i en undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio  
 
6. Forskningsplan. En oversigt over planlagte forskningsaktiviteter, herunder publiceringsplaner og planer for ansøgning om ekstern finansiering i form af lønmidler til ph.d.-studerende og/eller postdocs m.v., der kan indgå i opbygning af et kollektivt forskningsmiljø. Planen skal være ambitiøs og struktureret og bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af fakultetets forskningsmiljøer og herunder vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på en eller flere af fakultetets uddannelser.  
 
7. Publikationer. Maksimalt syv (7) videnskabelige publikationer, hvoraf højst tre (3) må være monografier, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende selve afhandlingen (såfremt afhandlingen er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk) og den skriftlige bedømmelse deraf som en del af de påberåbte publikationer. De påberåbte publikationer skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk. Såfremt publikationer vedlægges på andre sprog, kan bedømmelsesudvalget tage disse i betragtning, idet ansøger dog ikke har krav på dette.  
 
8. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede publikationer kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.  
 
Ud over det materiale, ansøgeren har ønsket at få inddraget i bedømmelsen, kan bedømmelsesudvalget inddrage yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågældende. Det påhviler i givet fald ansøgeren efter anmodning at fremsende materialet til udvalget.  
 
Ansøgningsprocedure  
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker SKAL uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges. Ansøgninger, hvor påkrævet dokumentation mangler, afvises.  
 
Vi modtager ikke fysiske eksemplarer af de påberåbte videnskabelige værker.  
 
Ansøgningen stiles til dekanen og skal uploades elektronisk.  
 
Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.  
 
Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.  
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
I henhold til Københavns Universitets ”Handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet – lige muligheder i forskning og ledelse” skal der være mindst én ansøger af hvert køn, før stillingen kan besættes.  
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Spørgsmål vedrørende rekrutteringsprocessen kan rettes til juridisk fuldmægtig Betina Jordan Hansen, tlf. 35 33 35 22, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk . For yderligere oplysninger om stillingerne kontakt venligst dekan, professor Jacob Graff Nielsen, e-mail: dekan@jur.ku.dk     
 
Ansøgningsfristen er den 19. februar 2018, senest kl. 23.59.  
 
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.  
 
Ansøgninger som ikke indeholder alle de krævede bilag vil blive afvist og vil ikke blive behandlet af bedømmelsesudvalget.  
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet har ca. 95 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 55 ph.d.-studerende samt ca. 75 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved de juridiske uddannelser, der er blandt landets mest populære samt største og omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk  
 
 
 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 19-02-2018
Ansættelsesdato: 01-05-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger