Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Opslag af kliniske lektorater, subsidiært kliniske undervisningslektorater

Ved Institut for Klinisk Medicin opslås nedenfor anførte 5-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, til besættelse i perioden 1. september 2018 til 31. august 2023. Enkelte ansættelser har en kortere ansættelsesperiode.
 
En klinisk lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder. 
 
Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og den gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, klinikker og gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning. 
 
En klinisk undervisningslektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af studenterundervisning på klinisk lektorniveau uden samtidigt krav om tilsvarende forskningsaktivitet. 
 
Arbejdsomfang 
En 60 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats A, er forpligtet til at varetage 60 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats A, andre arbejdsopgaver op til 200 timer årligt. 
 
En 30 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt. 
 
En 15 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt. 
 
For alle tre typer lektorater gælder at forelæsninger og SAU, som ikke involverer patienter, kan finde sted ved alle KUs hospitaler efter aftale med institutlederen. 
 
Ændringer i løbet af ansættelsesperioden 
Fordelingen af de opslåede kliniske lektorater/undervisningslektorater og indplaceringen, er baseret på den nuværende undervisning. Væsentlige ændringer i undervisningen kan betyde, at enkelte lektorater reguleres til en anden type lektorat eller eventuelt bortfalder. Undervisningsbehov og ressourcefordeling vil blive vurderet i forbindelse med hvert semester. Da undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år (jf. § 3, stk. 1 i aftale om kliniske lektorer), kan der for den enkelte kliniske lektor blive tale om en efterregulering. 
 
Bliver der i ansættelsesperioden ved den pågældende afdeling ansat en klinisk forskningslektor, vil det opslåede kliniske lektorat for 30 og 15 timers lektoraters vedkommende kunne bortfalde. Såfremt et 60 timers lektorat er opslået, vil det kunne blive konverteret til et 30 timers. 
 
Kvalifikationskrav 
Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale veduniversiteter
 
Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.
 
Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektorniveau samt normalt også, at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde. 
 
Kvalifikationskrav hos IKM. 
 
Aflønning 
Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium. 
 
En klinisk lektor/undervisningslektor (sats A) aflønnes med et honorar på kr. 100.693 årligt. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på kr. 50.347. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på kr. 25.173. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %. 
 
Krav til ansøgningen 
Ansøgningen skal indeholde følgende: 
 
Ansøgning mv.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ , så den er universitetet i hænde senest den 1. april 2018. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansættelsesprocessen 
Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 omansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 
 
For mere information kan den ordførende professor for fagspecialet kontaktes. Kontaktoplysningerfindes her.
 
Ledige stillinger fordelt på fagspeciale: 
 
Anæstesiologi
 • Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats C. 
 
Gynækologi og obstetrik
 • Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 • Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C*). 
 • Rigshospitalet – Juliane Marie Centret: 1 stilling, sats C**. 
*Ansættelsesperioden er 1. august 2018 til 31. januar 2023. 
** Ansættelsesperioden er 1. august 2018 til 31. januar 2023. Stillingen er tilknyttet cand.scient.san.-uddannelsen.
 
Intern medicin
 • Amager Hospital – Medicinsk Afdeling: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C)*. 
 • Bispebjerg Hospital – Lungemedicinsk Afdeling: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 • Gentofte Hospital – Medicinsk Afdeling: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C)*. 
 • Gentofte Hospital – Medicinsk Afdeling, 1 stilling, sats C*. 
 • Hillerød Hospital – Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling: 1 stilling, sats C. 
 • Hvidovre Hospital – Endokrinologisk Afdeling: 1 stilling, sats C. 
 • Hvidovre Hospital – Infektionsmedicinsk Afdeling: 1 stilling, sats C. 
 • Rigshospitalet – Finsencentret – Hæmatologisk Klinik: 1 stilling, sats C. 
 • Slagelse Sygehus – Medicinsk Afdeling: 1 stilling, sats C*. 
*Bemærk at stillingen kan søges af alle interne medicinske specialer.
 
Karkirurgi
 • Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats C. 
Kirurgi
 • Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats C.
Klinisk genetik
 • Rigshospitalet – Kennedy Centret: 1 stilling, eksternt lektorat*.  
 • Rigshospitalet – Kennedy Centret: 1 stilling, sats C.  
*Ansættelsen er som ekstern lektor med opgavevaretagelse ifm. sommerskolen Human Genome Variations og inden for fagsøjlen klinisk genetik. OBS: Da sommerskolen Human Genome Variations er aflyst, besættes denne stilling ikke.
 
Klinisk onkologi
 • Herlev-Gentofte Hospital – Herlev: 1 stilling, sats C.
Neurokirurgi
 • Rigshospitalet – Neurocentret: 1 stilling, sats A (subsidiært to stillinger sats B)*.  
*Ansættelsesperioden er 1. januar 2019 til 31. august 2023. 
  
Ortopædisk kirurgi
 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital – Bispebjerg: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats B)*.  
*Ansættelsesperioden er 1. august 2018 til 31. januar 2023.  
 
Oto-rhino-laryngologi
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 2 stillinger, sats A*. 
*Ansættelsesperioden er 1. august 2018 til 31. januar 2023.
 
Patologisk anatomi og cytologi
 • Rigshospitalet – Diagnostisk Center: 1 stilling, sats C*. 
*Ansættelsesperioden er 1. august 2018 til 31. januar 2023. 
 
Psykiatri
 • Psykiatrisk Center Ballerup: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C). 
 • Psykiatrisk Center Glostrup: 2 stillinger, sats C. 
 
Pædiatri
 • Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært to stillinger sats C)*. 
*Ansættelsesperioden er 1. august 2018 til 31. januar 2023.

 Uden fagsøjletilknytning
 • Holbæk Sygehus - Akutafdelingen: 1 stilling, sats C*. 
*Stillingen kan søges uafhængigt af fagsøjletilknytning. Ansættelsesperioden er 1. august 2018 til 31. januar 2023.
 
Urologi
 • Rigshospitalet – Abdominalcentret: 2 stillinger, sats B (subsidiært fire stillinger sats C). 
 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-04-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Søg i stillinger