Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Kliniske lektorater, subsidiært kliniske undervisningslektorater

Opslag af kliniske lektorater, subsidiært kliniske undervisningslektorater

Ved Institut for Klinisk Medicin opslås nedenfor anførte 5-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, til besættelse i perioden 1. september 2017 til 31. august 2022. Enkelte ansættelser har en kortere ansættelsesperiode.

En klinisk lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder.

Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og den gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, klinikker og gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

En klinisk undervisningslektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af studenterundervisning på klinisk lektorniveau uden samtidigt krav om tilsvarende forskningsaktivitet.

Arbejdsomfang

En 60 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor (tidligere sats A) er forpligtet til at varetage 60 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats A, andre arbejdsopgaver op til 200 timer årligt.

En 30 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor (tidligere sats B) er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt.

En 15 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor (tidligere sats C) er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt.

For alle tre typer lektorater gælder at forelæsninger og SAU, som ikke involverer patienter, kan finde sted ved alle KUs hospitaler efter aftale med institutlederen.

Ændringer i løbet af ansættelsesperioden

Fordelingen af de opslåede kliniske lektorater/undervisningslektorater og indplaceringen, er baseret på den nuværende undervisning. Væsentlige ændringer i undervisningen kan betyde, at enkelte lektorater reguleres til en anden type lektorat eller eventuelt bortfalder. Undervisningsbehov og ressourcefordeling vil blive vurderet i forbindelse med hvert semester. Da undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år (jf. § 3, stk. 1 i aftale om kliniske lektorer), kan der for den enkelte kliniske lektor blive tale om en efterregulering.

Bliver der i ansættelsesperioden ved den pågældende afdeling ansat en klinisk forskningslektor, vil det opslåede kliniske lektorat for 30 og 15 timers lektoraters vedkommende kunne bortfalde. Såfremt et 60 timers lektorat er opslået, vil det kunne blive konverteret til et 30 timers.

Forudsætninger for ansættelse. Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektorniveau samt normalt også, at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.
 
Kvalifikationskrav hos IKM.

Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

En klinisk lektor/undervisningslektor (sats A) aflønnes med et honorar på kr. 98.046,12 årligt. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på kr. 49.023,00. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på kr. 24.407,88. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:
•Motivation for ansøgning
•CV og publikationsliste, se retningslinjer her
•Dokumentation forsknings- og undervisningserfaring, download skema her
•Støtteerklæring fra afdelingsledelsen, download skema her
 
Ansøgning mv. Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på specialet/fagsøjlen for at komme til ansøgningsformularen), så den er universitetet i hænde senest den 2. april 2017. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillinger.

Ansættelsesprocessen

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter
For mere information kan den ordførende professor for fagspecialet kontaktes.

Ledige stillinger fordelt på fagspeciale: (tryk på specialet/fagsøjlen for at komme til ansøgningsformularen) 
 
Arbejdsmedicin
Kursusleder: Jens Peter Bonde

2 stillinger, sats C.
Ansættelse ved Institut for Folkesundhedsvidenskab
 
Klinisk Rejsehold
1 stilling, sats B. Stillingen løber fra 1. maj 2017 til 30. april 2018.

Stillingen har fokus på udviklingsprojektet i forbindelse med det kliniske rejsehold.
 
Anæstesiologi
Ordførende professor: Lars Rasmussen

Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats C.

Rigshospitalet - Juliane Marie Centret: 1 stilling, sats C.
 
Børne- og ungdomspsykiatri
Ordførende professor: Kerstin Plessen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Bispebjerg: 1 stilling, sats C.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Hillerød: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C).
 
Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi
Ordførende professor: Peter Bytzer

Nykøbing Falster Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C).
 
Intern medicin: geriatri
Ordførende professor: Peter Schwarz

Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats C.
 
Intern medicin: hæmatologi
Ordførende professor: Kirsten Grønbæk

Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C).
 
Intern medicin: infektionsmedicin
Ordførende professor: Jens Lundgren

Nordsjællands Hospital - Hillerød: 1 stilling, sats C.
 
Intern medicin: kardiologi
Ordførende professor: Lars Valeur Køber

Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.
 
Intern medicin: reumatologi
Ordførende professor: Mikkel Østergaard

Gentofte Hospital: 1 stilling, sats C. Stillingen løber fra 1. august 2017 til 31. januar 2022.

Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 1 stilling, sats C.
 
Kirurgi
Ordførende professor: Ismail Gögenur

Nykøbing Falster Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C).

Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats C.

Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C).

Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats C.
 
Klinisk biokemi
Ordførende professor: Børge Nordestgaard

Rigshospitalet - Diagnostisk Center: 1 stilling, sats B. Stillingen omfatter kursuslederskab.
 
Oftalmologi
Ordførende professor: Henrik Lund-Andersen

Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 1 stilling, sats C.
 
Psykiatri
Ordførende professor: Merete Nordentoft

Psykiatrien Region Sjælland – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C). Stillingen løber fra 1. december 2017 til 31. august 2022.

Psykiatrien Region Sjælland – Slagelse: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C).

Psykiatrisk Center Frederiksberg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger, sats C).
 
Pædiatri
Ordførende professor: Gorm Greisen

Hvidovre Hospital: 2 stillinger, sats C.

Herlev Hospital: 2 stillinger, sats C.
 
Radiologi
Ordførende professor: Michael Bachmann Nielsen

Rigshospitalet - Diagnostisk Center: 1 stilling, sats C.
 
Urologi
Ordførende professor: Jens Sønksen

Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.

(tryk på specialet/fagsøjlen for at komme til ansøgningsformularen)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Martin Hansen

Info

Ansøgningsfrist: 02-04-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Søg i stillinger