Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Lektorat i Europas historie cirka 1500-1750

Lektorat i Europas historie cirka 1500-1750

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås et lektorat i historie med særligt henblik på Europas historie cirka 1500-1750 til besættelse den 1. september 2017 eller snarest derefter.  

Saxo-Instituttet huser uddannelse og forskning inden for fagene forhistorisk og klassisk arkæologi, etnologi, historie samt græsk og latin.

Stillingsindhold

Ansøgere til stillingen skal have forsket i et eller flere emnefelter inden for Europas historie 1500-1750. Herunder vægtes forskning i et eller flere af Europas væsentlige sprogområders historie. Der lægges vægt på, at ansøgerne har et teoretisk eller metodisk højt niveau inden for studiet af et eller flere centrale samfundsmæssige felter som for eksempel religion, videnskab og videnshåndtering.

Den, der ansættes, skal være i stand til at påtage sig undervisning i et bredt emnemæssigt, kronologisk og geografisk felt inden for Europas historie cirka 1500-1750. Vedkommende må desuden kunne påtage sig at undervise ved faget histories generelle kurser i teoretiske såvel som metodiske og praktiske emner.

Der ønskes tillige en medarbejder, der også har evner for og interesse i at organisere kollegialt samarbejde i forbindelse med forskning, undervisning og administration. Ansøgere opfordres derfor til at redegøre for eventuelle erfaringer med samarbejde, organisering og ledelse såvel indenfor akademia som fra andre sammenhænge. 

Den, der ansættes, forventes løbende at deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter og være villig til at engagere sig i tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde.

En lektor skal udover deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter og deltage i bedømmelsesudvalg.

Kvalifikationskrav

Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt.

Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret.

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 

Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorater i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter, http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/stillingsstruktur-28-6-2013.pdf

Yderligere information kan fås hos institutleder Anders Holm Rasmussen, e-mail: aholm@hum.ku.dk.

Ansøgning

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

  • Ansøgningsbrev
  • CV
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis)
  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
  • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
  • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).
  • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.

Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på (evt. andre sprog) dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalesagsbehandler Mette Christensen, email: vipadmin@hum.ku.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommende faglige organisation.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist: 15. maj 2017 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Anders Holm Rasmussen
E-mail: aholm@hum.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 15-05-2017
Ansættelsesform: Fast ansættelse
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: SAXO Instituttet

Søg i stillinger