Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter og eksterne lektorer

 
Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter og eksterne lektorer til interessante og udfordrende undervisningsstillinger til besættelse pr. 1. februar 2018.  
 
Det Juridiske Fakultet søger undervisere til følgende uddannelser:  
• Bacheloruddannelsen i jura  http://studier.ku.dk/bachelor/jura/  
• Kandidatuddannelsen i jura  http://studier.ku.dk/kandidat/jura/ 
• Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura http://studier.ku.dk/kandidat/samfundsvidenskabelig-kandidatuddannelse-jura/undervisning-og-opbygning/
 
På BA-uddannelsen er der holdundervisning på mindre hold og kun få forelæsninger. Holdundervisningen er case- og problembaseret med henblik på at aktivere de studerende. Fokus i undervisningen er på at sætte de studerende i den rolle, som de vil få som jurister, hvor de både skal kunne rådgive, afgøre sager, skrive notater, formulere regler og forstå økonomiske og politiske grundforhold.  
 
 
Jobbet:  
 
- som undervisningsassistent  
Som undervisningsassistent på den juridiske bacheloruddannelse varetager du selvstændigt undervisningsopgaver. Normalt er undervisningen af elementær karakter, og den supplerer undervisning, som er givet på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Som underviser får du direkte kontakt til de studerende og ansvaret for deres undervisning. Det er dig, der medvirker til, at der er sammenhæng mellem dit undervisningsfags mål, og hvad der foregår i undervisningen, samt at de obligatoriske elementer i den nye studieordning gennemføres af de studerende. På BA-uddannelsens 1. år møder du fortrinsvist de studerende på mindre hold.  
 
- som ekstern lektor  
Som ekstern lektor på fakultetets tre heltidsuddannelser varetager du kvalificerede undervisningsopgaver. Du tilrettelægger og gennemfører selvstændigt undervisningsforløb i henhold til det enkelte fags bestemmelser. Endvidere vil du have mulighed for at planlægge og gennemføre eksaminer og evalueringer.  
Som ekstern lektor vil du minimum skulle arbejde 100 timer og maksimum 500 timer per undervisningsår.  
 
Særligt om BA.jur  
På bacheloruddannelsens 1. år underviser du fortrinsvist de studerende på mindre hold. I enkelte tilfælde skal du også afholde forelæsninger. På 5. semester varetager du desuden konkrete vejledningsopgaver som led i gennemførelsen af bachelorprojekter, der skrives i det efterfølgende semester.  
 
Særligt om KA.jur  
På kandidatuddannelsen er der undervisning på fagenes kurser samt specialevejledning, idet specialer normalt udarbejdes i tilslutning til et kursusfag, som den studerende har fulgt. Undervisningsformen varierer meget mellem mindre hold og større forelæsninger alt efter kursets søgning.  
 
Særligt om cand.soc. i jura  
På cand.soc. i jura underviser du de studerende på mindre hold. I enkelte tilfælde skal du også afholde forelæsninger. Specialevejledning kan forekomme.  
 
Pædagogiske seminarer:  
Alle nyansatte undervisere skal deltage i et pædagogisk seminar inden semesterstart, dvs. i hhv. august eller januar. Målet med det pædagogiske seminar er, at alle undervisere på fakultetets uddannelser er i stand til at undervise i overensstemmelse med de læringsprincipper, som Studienævnet har vedtaget.  
 
Dine kvalifikationer:  
For at søge stillingen som underviser ved Det Juridiske Fakultet skal du have en kandidatgrad. Eksterne lektorer skal derudover have yderligere kvalifikationer på højt niveau. Det kan være særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring inden for fagets praksisområde. Dertil lægges der vægt på undervisningsmæssige kvalifikationer.  
 
 
Generelt forventer vi også, at du som underviser:  
 
• har lyst til at have tæt konktakt til de studerende  
 
• engagerer dig i dine omgivelser og ikke er bange for at dele dine erfaringer og viden  
 
• kan motivere andre og brænder for at lære fra dig  
 
Løn og ansættelsesvilkår:  
Stillingerne er deltidsstillinger og enten tidsbegrænsede i en periode på op til 3 år eller varige.  
 
Tiltrædelse pr. 1. februar 2018.  
 
Alle stillinger besættes under forudsætning af at faget oprettes. Arbejdsomfanget fastlægges før hvert semester.  
 
Bemærk: Undervisningstidspunkter og eksamen for langt de fleste fag er allerede skemalagt og kan derfor ikke ændres.  
 
Aflønning som undervisningsassistent:  
Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 12407 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning for undervisningsassistenter, hvor timelønnen udgør kr. 236,58 pr. 1. april 2017.  
 
For undervisningsassistenter ydes der løn for forberedelse af undervisning og for at rette opgaver mv. Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni.  
 
Aflønning som ekstern lektor:  
Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 9218 af 23. maj 2012 om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.. Timelønnen udgør kr. 257,49 pr. 1. april 2017.  
 
I henhold til cirkulæret er aflønningsforpligtelsen minimum 100 arbejdstimer pr. undervisningsår, hvorfor der skal erlægges timer svarende hertil.  
 
Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni.  
 
Vi aflønner ikke for deltagelse i pædagogiske fagseminarer.  
 
Ansøgning og frist:  
Stillingerne søges elektronisk. Klik på den stilling, du er interesseret i at søge.  
 
I forbindelse med din ansøgning bedes du venligst angive adresse for dit hovedarbejdssted og vedhæfte samtlige sider fra dine diplomer.  
 
Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2017.  
 
Bemærk: Ønsker du at søge som underviser i flere fag, skal du sende en ansøgning for hvert fag samt oplyse herom i din ansøgning.  
Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ledige stillinger på obligatoriske fag på bacheloruddannelsen i jura:  
 
Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/  
 
 
Undervisningsassistenter (UA) til besættelse pr. 1. februar 2018:  
 
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag:  
 
• Ret, moral og politik  
 
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på EU-ret og Folkeret:  
 
• EU-ret  
 
  
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Forfatningsret:  
 
• Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret  
 
• Individets grundlæggende rettigheder  
 
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Forvaltningsret:  
 
• Forvaltningsret  
 
  
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:  
 
• Erstatning og kontrakt  
 
• Sikkerheds- og kreditorrettigheder  
 
 
 
Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. februar 2018:  
  
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:  
 
• Sikkerheds- og kreditorrettigheder  
 
___________________________________________________________________________________________________  
 
Ledige stillinger på valgfag på bacheloruddannelsen i jura og på kursusfag på kandidatuddannelsen i jura:  
 
Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/  
 
 
Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. februar 2018:  
I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Dødsboskifteret og generationsskifteret:  
 
• Privat generationsskifte  
• Skifte af dødsboer  
 
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Forvaltningsret:  
 
• Kommunernes retsforhold
 
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på IT-ret og databeskyttelsesret:  
 
• IT-ret  
 
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Konflikthåndtering:  
 
• Konfliktmægling
 
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Medieret:  
 
• European Media Law  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ledige stillinger på kursusfag på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura:  
 
Læs mere om hvert enkelt fag; deres indhold, pensum, den skemalagte undervisning, eksamen mv. på dette link:  
http://studier.ku.dk/kandidat/samfundsvidenskabelig-kandidatuddannelse-jura/undervisning-og-opbygning/ 
 
Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. februar 2018:  
 
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag:  
 
• Juridisk fortolkning, analyse og vurdering  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Kontaktoplysninger:  
Spørgsmål kan rettes til HR Søndre Campus: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk 
 
Det Juridiske Fakultet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
_________________________________________________________________________________________________________  
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 85 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 58 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk/. 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 26-10-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger