Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Studienævnet på Institut for Antropologi søger 3 undervisningsassistenter til "Antropologisk metode", efterår 2017

Tre undervisningsassistenter søges til undervisning på 3. semester af den antropologiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet.

Ansøgningsfrist: 2. april 2017. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2017.

”Antropologisk metode” er et obligatorisk kursus, der andrager 30 ECTS point for de studerende. Kurset bygger på færdigheder erhvervet på bacheloruddannelsens første år såvel metodisk som tematisk. Kurset består af fire moduler, der ligger i forlængelse af hinanden. Kurset ledes af lektor Bjarke Oxlund, der understøttes af tre undervisere på adjunkt/ekstern lektorniveau, samt de tre undervisningsassistenter, som dette opslag angår.

Modul 1 (uge 36-37) introducerer kurset og placerer de antropologiske metoder i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Modul 2 (uge 38-44) består foruden forelæsninger af en række workshops, hvor de studerende arbejder indgående med forskellige kvalitative og kvantitative dimensioner af etnografisk metode. Modul 3 (uge 45-47) er dedikeret til feltøvelser og dataindsamling (dvs. ingen undervisning). Modul 4 (uge 48-50) introducerer til positionering og etik, dataanalyse og formidling.

Undervisningsassistenterne vil primært blive ansvarlige for de øvelsestimer, som knytter sig til de forskellige metodiske workshops. Det er derfor vigtigt, at de undervisningsassistenter, som ansættes, besidder en høj grad af metodebevidsthed. Evnen til eksplicit at kommunikere med de studerende på 3. semester om betydningen af metodiske greb og valg står derfor helt centralt.

Kvalifikationer
For at komme i betragtning til stillingerne skal ansøgere have afsluttet en kandidatgrad i antropologi med en særlig interesse for metodespørgsmål og erfaring fra integrationen af forskellige metodiske tilgange (gerne på tværs af det kvalitative og kvantitative skel). Undervisningserfaring vil være en fordel. Vi forventer at undervisningsassistenterne har lyst til at engagere sig i de studerende og uddannelsen, og er fagligt velfunderet.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er normeret til cirka 248 timer i alt inkl. forberedelse. Ansættelsen sker i henhold til reglerne i Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001 samt bestemmelserne for undervisningsassistent-stillingen, som den er beskrevet i Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015. Lønnen udgør pt. kr. 231,89 + feriepenge.
 
Ansættelsen er tidsbegrænset med start 1. september 2017 og slutdato 31. januar 2018.

Ansøgning
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis man har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så ska
Dokumenterne samles i en fil (PDF eller Word).

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Lektor Bjarke Oxlund, bjarke.oxlund@anthro.ku.dk, tlf. 35 32 34 57 eller mobil 26 14 88 43.

Ansøgninger som modtages med normal post eller pr. e-mail - eller efter ansøgningsfristens udløb - vil ikke blive accepteret.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Lektor Bjarke Oxlund

Info

Ansøgningsfrist: 02-04-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: Institut for Antropologi

Søg i stillinger