Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Lektorat i Kunsthistorie/Associate professorship in Art History

Ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som lektor i Kunsthistorie til besættelse pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter.  
 
IKK beskæftiger sig primært med kunst- og kulturprodukter, kulturteori og –historie og kulturformidling. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. Faget Kunsthistorie omfatter såvel de traditionelle kunsthistoriske discipliner som visuel kultur og arkitektur- og designhistorie.  
 
Yderligere oplysninger om instituttet kan hentes på http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk 
 
 
Stillingsindhold   
En lektor skal ud over deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af undervisning, eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter, vejlede Ph.d.-studerende og deltage i bedømmelsesudvalg.  
 
Undervisning, eksamensarbejde og vejledning af studerende finder sted ved BA- og KA-uddannelsen i Kunsthistorie. Derudover lægger instituttet vægt på, at ansøgere er i stand til at varetage forsknings- og undervisningsopgaver på tværs af instituttets afdelinger og fag. En lektor ved IKK forventes at have publiceret i anerkendte internationale sammenhænge og at yde en forskningsindsats, som kan måle sig med den kvalitet, der er international standard på fagområdet.  
 
 
Kvalifikationskrav  
 
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt.  
 
Ansøger skal have bredt funderede, dokumenterede forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på internationalt niveau inden for faget Kunsthistorie. Ansøger skal kunne dokumentere anvendelse af en flerhed af nyere kunst- og kulturteorier og metoder samt en forskningsproduktion, der demonstrerer tematiske, historiske og teoretiske fokuseringer såvel som en bred viden inden for det kunsthistoriske fagfelt.  
 
Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Det vil tælle til ansøgers fordel, hvis vedkommende kan dokumentere excellente resultater af undervisning, herunder erfaring med undervisningsudvikling. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret.  
 
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:  
 
• Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion  
• Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse  
• Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, (herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter http://hum.ku.dk/paedagogiskcharter/ og Københavns Universitets retningslinjer: http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/paedagogisk_udgangspunkt/F_lles_retningslinjer_for_undervisningsportfolio_ved_ans_ttelse_p__lektor-_og_professorniveau__3_.pdf 
• Dokumenterede administrative kvalifikationer  
• Forskningsledelse og erfaringer med eksterne forskningsansøgninger  
• Deltagelse i netværk – nationale og internationale  
 
Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.  
 
Læs mere om kvalifikationskravene til lektorater i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter, 
 
Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier. 
 
Yderligere information kan fås hos institutleder Mette Sandbye, e-mail: sandbye@hum.ku.dk
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer.  
 
Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.  
 
Ansøgningen, (som skal skrives på skandinavisk eller engelsk) skal indeholde følgende bilag:  
 
• Ansøgningsbrev  
• CV  
• Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/ph.d.-bevis)  
• Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *  
• Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.  
• Undervisningsportefolio: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/ 
• Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.  
 
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.  
 
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.  
 
Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.  
 
Ansættelsesprocedure  
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.  
 
Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalesagsbehandler Mette Christensen, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen er tidsubegrænset og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini¬steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.  
 
Ansøgningsfristen er den 19. september 2017 kl. 23:59 CEST.  
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.  
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 19-09-2017
Ansættelsesdato: 01-03-2018
Afdeling/Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Søg i stillinger