Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Lektorat i retsvidenskab

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet opslår et eller flere lektorater i retsvidenskab eller et forskningsområde med nær tilknytning til retsvidenskaben. Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelser. Stillingerne er ledige til besættelse den 1. januar 2018 eller snarest muligt efter aftale. 
 
Stillingen som lektor 
Lektoren skal forske og undervise, vejlede speciale- og ph.d.-studerende samt indgå i eksamensarbejde og administration på bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelsen m.v. Lektoren skal desuden publicere/formidle videnskabelige resultater både nationalt og internationalt, videnudveksle med samfundet, og deltage i den faglige udvikling af området på højeste internationale niveau. Hertil kan komme forskningsledelse, herunder gennem tilvejebringelse af ekstern finansiering af lønmidler til forskningsprojekter og gennem vejledning og supervision af adjunkter og andre forskere samt deltage i fagligt bedømmelsesarbejde.  
 
Lektoren forpligtes i øvrigt til løbende at udvikle og vedligeholde sine kompetencer inden for undervisning og pædagogik.  
 
Der kan komme andre opgaver efter fakultetets bestemmelse og opgaver kan løbende ændres.  
 
Rekrutteringsbehov 
Opslaget er åbent, dvs. at ansøgere inden for alle retsvidenskabelige fag m.v. kan søge stillingen, se dog nedenfor. 
 
Fakultetet har særlig interesse i at rekruttere til forsknings- og uddannelsesområder relateret til de obligatoriske fag på den juridiske bacheloruddannelse (se http://studier.ku.dk/bachelor/jura/undervisning-og-opbygning/). 
 
Fakultetet har god dækning inden for folkeret, EU-ret og immaterialret. Derfor forudsætter yderligere rekrutteringer inden for disse fagområder, at ansøger klart kan godtgøre, at den pågældende også kan levere forskningsbaseret undervisning på obligatoriske fag uden for folkeret, EU-ret og immaterialret, samt at ansøgers forskningsplan videreudvikler fakultetets forskning inden for det relevante fagområde. 
 
Kvalifikationskrav 
Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikatio­ner svarende til det, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller tilsvarende.  
 
Ansøgeren skal kunne dokumentere videnskabelig produktion på internationalt niveau og skal have erfaring med forskningspræsentation på fagområdets førende internationale konferencer.  
 
Det er en væsentlig forudsætning, at ansøgeren kan dokumentere evner til at yde relevant forskningsbaseret undervisning på de uddannelser, fakultetet udbyder. Yderligere er erfaring med udvikling og/eller administration af fag eller uddannelser en fordel.    
 
Det forudsættes også, at ansøgeren kan dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af de forskningsområder, der arbejdes med i fakultetets forskningsmiljøer, og herunder at vise hvordan forskningen kan gavne de studerende på en eller flere af fakultetets uddannelser.  
 
Der lægges vægt på ansøgerens dokumenterede evne til at deltage i samarbejde om forsknings- og undervisningssamarbejde, tilvejebringelse af ekstern finansiering samt administration af eksterne forskningsprojekter.   
 
Der lægges desuden vægt på, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med undervisning samt pædagogiske kvalifikationer, f.eks. erhvervet gennem et adjunktforløb eller tilsvarende. Såfremt den, der ansættes, ikke har gennemgået et pædagogisk uddannelsesprogram for adjunkter, vil lektoransættelsen kunne ske på prøve for en periode op til 1 ½ år, med henblik på, at det fornødne kursus gennemføres. 
 
Da der er tale om en fast stilling, forventer fakultetet, at ansøger over tid tilegner sig dansk på et niveau, der muliggør undervisning på dansk. Fakultetet understøtter aktivt, at medarbejdere, som ikke ved ansættelsen har nærmere kendskab til dansk (eller andet skandinavisk sprog) i skrift og tale, tilegner sig sådanne kundskaber i fornødent omfang.  
 
Der henvises til ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet”. Begge dokumenter kan findes på fakultetets hjemmeside her: http://jura.ku.dk/om_fakultetet/ledige_stillinger_stillingsopslag/  
 
I øvrigt henvises ansøgere til at sætte sig ind i fakultetets mange uddannelser på fakultetets hjemmeside her: http://jura.ku.dk/uddannelser/om_uddannelser/  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen sker tidsubegrænset i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der ydes et årligt tillæg, som for tiden udgør kr. 92.881,94 (pr. 1. april 2017). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. 
 
Ansøgningens opbygning 
Ansøgning og indleverede materialer, herunder artikler og bøger, skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.  
 
Ansøgningen SKAL indeholde nedenstående 8 dele (ansøgninger afvises, hvis påkrævet dokumentation mangler): 
 
1. Motiveret ansøgning 
 
2. Curriculum vitae 
 
3. Eksamensbeviser 
 
4. Fuldstændig publikationsliste 
 
5. Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for undervisningskvalifikationer samt en kort redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet.
For mere information om undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer herfor: http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/paedagogisk_udgangspunkt/F_lles_retningslinjer_for_undervisningsportfolio_ved_ans_ttelse_p__lektor-_og_professorniveau__3_.pdf
 
6. Forskningsplan (en oversigt over planlagte forskningsaktiviteter herunder publiceringsplaner og planer for ansøgninger om ekstern finansiering. Planen skal bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af fakultetets forskningsmiljøer og herunder vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på ét eller flere af fakultetets uddannelser) 
 
7. Publikationer. Maksimalt fem (5) videnskabelige værker, hvoraf højst to (2) må være monografier, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende selve afhand­lin­gen og den skriftlige bedømmelse deraf (såfremt afhandlingen er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk) som en del af de påberåbte værker. De påberåbte værker skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk. 
 
8. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede værker kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.  
 
Ud over det materiale, ansøgeren har ønsket at få inddraget i bedømmelsen, kan bedømmelsesudvalget inddrage yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågældende. Det påhviler i givet fald ansøgeren efter anmodning at fremsende materialet til udvalget.  
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker SKAL uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges. 
 
Vi modtager ikke fysiske eksemplarer af de påberåbte videnskabelige værker.  
 
Ansøgningen stiles til dekanen og skal uploades elektronisk.  
 
Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.  
 
Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.  
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. 
 
I henhold til Københavns Universitets ”Handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet - lige muligheder i forskning og ledelse" skal der være mindst én ansøger af hvert køn, før stillingen kan besættes. Handleplanen kan læses her:
http://mangfoldighed.ku.dk/pdf/Handlingsplan_Karriere_K_n_og_Kvalitet_-_lige_muligheder_i_forskning_og_ledelse.pdf
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Rikke Dall, tlf. 35 33 26 83, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.dk  
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgningsfristen er den 11. september 2017, senest kl. 23.59.   
 
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.  
 
Ansøgninger som ikke indeholder alle de krævede bilag vil blive afvist og vil ikke blive behandlet af bedømmelsesudvalget.  
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 75 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 50 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 450 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk
 
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 11-09-2017
Ansættelsesdato: 01-01-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger