Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Lektorat i latin og græsk (eksklusive nygræsk)

Lektorat i latin og græsk (eksklusive nygræsk)

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som lektor i latin og græsk (eksklusive nygræsk) til besættelse den 1. august 2017 eller snarest derefter.  

Saxo-Instituttet huser uddannelse og forskning inden for fagene forhistorisk og klassisk arkæologi, etnologi, historie samt græsk og latin.

Stillingsindhold

Der søges en lektor med relevant undervisningserfaring og kvalifikationer til at kunne varetage undervisning i både latinsk og græsk filologi samt oldtidskundskab på BA-niveau og i mindst ét af de to sprog på kandidatniveau. Ansøgere, hvis hovedområde er latin, vil blive prioriteret.

Ansøgere må kunne dokumentere forskning på internationalt niveau inden for græsk og/eller latinsk filologi med henblik på tekster fra antikken og/eller senere tid.

Den, der ansættes, forventes løbende at deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter og være villig til at engagere sig i tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde.

Endelig vil der blive lagt vægt på, at ansøger har erfaring med akademisk studie- og forskningsadministration i et sådant omfang, at vedkommende umiddelbart kan træde til og deltage i opgaver af denne art.

En lektor skal udover deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter og deltage i bedømmelsesudvalg.

Kvalifikationskrav

Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt.

Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret.

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter http://hum.ku.dk/paedagogiskcharter/ http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/paedagogisk_udgangspunkt/
 •  
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer
 • Forskningsledelse
 • Deltagelse i netværk – nationale og internationaleLæs mere om kvalifikationskravene til lektorater i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter, http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/stillingsstruktur-28-6-2013.pdfAnsøgningVær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.
 • Ansøgningen, som skal skrives på dansk eller engelsk skal indeholde følgende bilag:
 • Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer.
 • Yderligere information kan fås hos institutleder Anders Holm Rasmussen, e-mail: aholm@hum.ku.dk.
 • Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.
 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.

Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret. 

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalesagsbehandler Mette Christensen, email: vipadmin@hum.ku.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommende faglige organisation.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist: 3. april 2017 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

 

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Anders Holm Rasmussen

Info

Ansøgningsfrist: 03-04-2017
Ansættelsesform: Fast ansættelse
Ansættelsesdato: 01-08-2017
Afdeling/Sted: SAXO Instituttet

Søg i stillinger