Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Professorater i retsvidenskab med særligt henblik på civilprocesret og strafferet

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 
 
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, opslår et eller flere professorater i retsvidenskab. Professoraterne opslås med særligt henblik på at rekruttere inden for civilprocesret og strafferet.  
 
Ansøgere inden for strafferet forventes at have bred erfaring inden for faget, der også kan omfatte bl.a. straffeproces, internationale aspekter af strafferet, forholdet til kriminologi og andre relaterede fag.   
 
Ansøgere inden for i civilprocesret forventes at have bred erfaring inden for faget, der også kan omfatte bl.a. voldgift, ægtefælle- og dødsboskifte, konkurs og straffeproces.   
 
Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelse. Stillingerne er ledige fra den 1. maj 2018 eller snarest muligt.  
 
Det skal angives i ansøgningen, om ansøgningen vedrører civilprocesret eller strafferet.   
 
Stillingerne   
Professorerne har som hovedopgave:   
 • at forske inden for fagområdet, herunder at publicere og formidle videnskabelige resultater inden for fagområdet både nationalt og internationalt   
 • at varetage undervisnings- og administrationsforpligtelser, herunder fagledelse af de obligatoriske fag civilprocesret eller strafferet   
 • at lede fagområdets udvikling på højeste internationale niveau og i den forbindelse at varetage forskningsbaseret undervisning med tilhørende eksamens- og administrationsforpligtelser inden for fagområdet samt vejlede bl.a. bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende m.v.   
 • at vidensudveksle med samfundet og deltage i den offentlige debat, og   
 • at varetage forskningsledelse, herunder gennem tilvejebringelse af ekstern finansiering af lønmidler til forskningsprojekter samt gennem vejledning og supervision af adjunkter og andre forskere samt deltage i fagligt bedømmelsesarbejde.   
Professoren forpligtes til at udvikle og vedligeholde sine kompetencer inden for forskning, undervisning og pædagogik. Hertil kan komme andre opgaver efter fakultetets bestemmelse og vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.   
 
Kvalifikationskrav   
Ved ansættelse lægges der afgørende vægt på:   
 • dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder at ansøgeren har videreudviklet fagområdet. Der lægges i den forbindelse vægt på publicering i internationalt førende tidsskrifter / på internationalt førende forlag og erfaring med forskningspræsentationer inden for fagområdets førende konferencer på internationalt niveau   
 • evner og plan for fortsat at videreudvikle fagområdet, herunder gennem teoriudvikling og publicering af forskning, der forholder sig til og udvikler state of the art inden for fagområdet.   
 • evne til forskningsledelse og varetagelse af andre ledelsesfunktioner, bl.a. gennem dokumenteret evne til at indgå i og opbygge et aktivt og stærkt, kollektivt forskningsmiljø samt tiltrækning af ekstern finansiering i form af lønmidler til samme   
 • undervisningsmæssige kvalifikationer på højt niveau, herunder med henblik på udvikling af forskningsbaseret uddannelse og betydelig erfaring med gennemførelse af forskningsbaseret undervisning inden for området.  

Da der er tale om faste stillinger tilknyttet obligatoriske fag på dansk, forventer fakultetet, at ansøger over tid tilegner sig dansk på et niveau, der muliggør undervisning på dansk. Fakultetet understøtter aktivt, at videnskabelige medarbejdere, som ikke ved ansættelsen har nærmere kendskab til dansk (eller andet skandinavisk sprog) i skrift og tale, tilegner sig sådanne kundskaber i fornødent omfang.   

Der henvises til ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet”. Begge dokumenter kan findes på fakultetets hjemmeside her.   
 
I øvrigt henvises ansøgere til at sætte sig ind i fakultetets uddannelser på fakultetets hjemmeside her.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår   
Ansættelse sker tidsubegrænset i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC med en aktuel årsløn i lønramme 37 på kr. 551.163,00 (foreløbig pr. 1. december 2017). Hertil ydes der et årligt tillæg, som udgør kr. 54.365,92 (foreløbig pr. 1. april 2017). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og tillæg.   
 
Ansøgningens opbygning   
Ansøgning og indleverede materialer, herunder artikler og bøger, skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Bedømmelsesudvalget kan tager materiale på andre sprog i betragtning, men dette kan ikke forventes.   
 
Det skal angives i ansøgningen, om ansøgningen vedrører civilprocesret eller strafferet.   
 
Ansøgningen SKAL indeholde nedenstående 8 dele (ansøgningen afvises, hvis dokumentation mangler):   
 
 1. Motiveret ansøgning   
 2. Curriculum vitae   
 3. Eksamensbeviser   
 4. Publikationsliste. Nummereret liste over alle publikationer.   
 5. Undervisningsportfolio. Den skal indeholde dokumentation for undervisningskvalifikationer samt en redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. For mere information om forventningerne til indholdet i en undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio  
 6. Forskningsplan. En oversigt over planlagte forskningsaktiviteter herunder publiceringsplaner og planer for ansøgning om ekstern finansiering i form af lønmidler til ph.d.-studerende og/eller postdocs m.v., der kan indgå i opbygning af et kollektivt forskningsmiljø. Planen skal være ambitiøs og struktureret og bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af fakultetets forskningsmiljøer og herunder vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på en eller flere af fakultetets uddannelser.   
 7. Publikationer. Maksimalt syv (7) videnskabelige publikationer, hvoraf højst tre (3) må være monografier, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende selve afhandlingen (såfremt afhandlingen er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk) og den skriftlige bedømmelse deraf som en del af de påberåbte publikationer. De påberåbte publikationer skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk. Såfremt publikationer vedlægges på andre sprog, kan bedømmelsesudvalget tage disse i betragtning, idet ansøger dog ikke har krav på dette.   
 8. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede publikationer kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.   
Ud over det materiale, ansøgeren har ønsket at få inddraget i bedømmelsen, kan bedømmelsesudvalget inddrage yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågældende. Det påhviler i givet fald ansøgeren efter anmodning at fremsende materialet til udvalget.   
 
Ansøgningsprocedure   
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker SKAL uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges. Ansøgninger, hvor påkrævet dokumentation mangler, afvises.   
 
Vi modtager ikke fysiske eksemplarer af de påberåbte videnskabelige værker.   
 
Ansøgningen stiles til dekanen og skal uploades elektronisk.   
 
Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.   
 
Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.   
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.   
 
I henhold til Københavns Universitets ”Handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet – ligemuligheder i forskning og ledelse” skal der være mindst én ansøger af hvert køn, før stillingen kan besættes.   
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.   
 
Spørgsmål vedrørende rekrutteringsprocessen kan rettes til juridisk fuldmægtig Rikke Dall, tlf. 35 33 26 83, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk   
 
Ansøgningsfristen er den 31. januar 2018, senest kl. 23.59.   
 
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.   
 
Ansøgninger som ikke indeholder alle de krævede bilag vil blive afvist og vil ikke blive behandlet af bedømmelsesudvalget.   
____________________________________________________________________________________________________________  
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet har ca. 95 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 55 ph.d.-studerende samt ca. 75 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved de juridiske uddannelser, der er blandt landets mest populære samt største og omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk.   
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 31-01-2018
Ansættelsesdato: 01-05-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger