Professorships in Legal Science/Professorater i retsvidenskab

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, opslår et eller flere professorater i retsvidenskab.

Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelse. Stillingerne er ledige fra den 1. marts 2020 eller snarest muligt.

Professoraterne opslås med særligt henblik på at opfylde følgende rekrutteringsbehov:

1. Bred og dokumenteret erfaring med forskning og undervisning på internationalt niveau inden for juridiske kernefag på den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse

Fakultetet ønsker at rekruttere én eller flere professorer med en markant faglig profil inden for en række juridiske kernefag, herunder eksempelvis forfatningsret, erstatnings- og kontraktsret, obligationsret, forvaltningsret, tings- og kreditret, selskabsret og arbejdsret. Ansøgere med en bred faglig profil foretrækkes.

Fakultetet er godt bemandet inden for EU-ret, folkeret og immaterialret. Derfor forudsætter rekrutteringer inden for disse områder, at ansøger klart kan dokumentere evne og potentiale til også at bidrage med forskning og undervisning uden for disse områder. Dette skal dokumenteres bl.a. i forskningsplanen og undervisningsportfolioen, se nærmere herom nedenfor.

Ansøgere opfordres til at sætte sig grundigt ind i fakultetets uddannelser, jf. https://jura.ku.dk/uddannelser/

2. Omfattende, dokumenteret erfaring med drift og udvikling af uddannelse på strategisk niveau, pædagogik og didaktik på strategisk niveau

Fakultetet har interesse i at tiltrække ansøgere, der har omfattende og dokumenteret erfaring med udvikling af uddannelse, herunder pædagogisk og didaktisk. Derfor lægges der ved rekrutteringen betydelig vægt på ansøgers kompetence inden for disse områder.

Erfaringen kan eksempelvis bestå i omfattende erfaring med udvikling af eksisterende og nye fag og uddannelser, erfaring med uddannelsesledelse, udvikling af nye pædagogiske og didaktiske tiltag, erfaring med akkreditering og kvalitetssikring og udvikling og implementering af uddannelsesstrategi samt udvikling og anvendelse af digital læring på strategisk niveau m.v.

Det er en fordel, at ansøger har erfaring på flere niveauer, herunder som fagleder, ansvarlig for grupper af fag eller uddannelser, medlemskab af kollektive uddannelsesorganer, egentlige ledelsesposter samt ansvar for drift og udvikling af strategiske uddannelsesprojekter.

Ansøgere skal opfylde begge rekrutteringsbehov ovenfor.

Spørgsmål til rekrutteringsbehovene i dette opslag kan rettes til dekan Jacob Graff Nielsen på dekan@jur.ku.dk.

Stillingerne
Professorerne har som hovedopgave:

 • at forske inden for fagområdet, herunder at publicere og formidle videnskabelige resultater inden for fagområdet både nationalt og internationalt
 • at varetage undervisnings- og administrationsforpligtelser, herunder fagledelse, at lede fagområdets udvikling på højeste internationale niveau og i den forbindelse at varetage forskningsbaseret undervisning med tilhørende eksamens- og administrationsforpligtelser inden for fagområdet samt vejlede bl.a. bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende m.v.
 • at vidensudveksle med samfundet og deltage med faglig viden i den offentlige debat, og
 • at varetage forskningsledelse, herunder gennem tilvejebringelse af ekstern finansiering af lønmidler til forskningsprojekter, gennem vejledning og supervision af adjunkter og andre forskere samt ved at deltage i fagligt bedømmelsesarbejde.

Professoren forpligtes til at udvikle og vedligeholde sine kompetencer inden for forskning, undervisning og pædagogik. Hertil kan komme andre opgaver efter fakultetets bestemmelse og vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

Kvalifikationskrav
I forlængelse af de rekrutteringsbehov, som er fremhævet ovenfor, vil der ved ansættelse blive lagt afgørende vægt på:

 • dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder at ansøgeren har videreudviklet fagområdet. Der lægges i den forbindelse vægt på publicering i internationalt førende tidsskrifter / forlag og erfaring med forskningspræsentationer inden for fagområdets førende konferencer på internationalt niveau
 • evner til og plan for fortsat at videreudvikle fagområdet, herunder gennem teoriudvikling og publicering af forskning, der forholder sig til og udvikler state of the art inden for fagområdet.
 • evne til forskningsledelse og varetagelse af andre ledelsesfunktioner, bl.a. gennem dokumenteret evne til at indgå i og opbygge et aktivt og stærkt, kollektivt forskningsmiljø samt tiltrækning af ekstern finansiering i form af lønmidler til samme
 • undervisningsmæssige kvalifikationer på meget højt niveau, herunder med henblik på udvikling af forskningsbaseret uddannelse og betydelig og bred erfaring med gennemførelse af forskningsbaseret undervisning inden for området.

Da der er tale om faste stillinger tilknyttet fag på dansk, forventer fakultetet, at ansøgere, der ikke behersker dansk, over tid tilegner sig dansk på et niveau, der muliggør undervisning på dansk. Fakultetet understøtter aktivt, at videnskabelige medarbejdere, som ikke ved ansættelsen har nærmere kendskab til dansk (eller andet skandinavisk sprog) i skrift og tale, tilegner sig sådanne kundskaber.

Der henvises til ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet”.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker tidsubegrænset i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC med en aktuel årsløn i lønramme 37 på kr. 565.340 (pr. 1. april 2019). Hertil ydes der et årligt tillæg, som udgør kr. 55.764,48 (pr. 1. april 2019). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og tillæg.

Ansøgningens opbygning
Ansøgning og indleverede materialer, herunder artikler og bøger, skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ansøgningen SKAL indeholde nedenstående 8 dele (ansøgningen afvises, hvis dokumentation mangler):

 1. Motiveret ansøgning
 2. Curriculum vitae
 3. Eksamensbeviser inkl. karakterudskrifter
 4. Publikationsliste. Nummereret liste over alle publikationer, der indleveres til bedømmelse
 5. Undervisningsportfolio. Den skal indeholde dokumentation for undervisningskvalifikationer samt en redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. Dokumentation for erfaring med drift og udvikling af uddannelse, pædagogik og didaktik på strategisk niveau indarbejdes i undervisningsportfolion. For mere information om forventningerne til indholdet i en undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio.
 6. Forskningsplan. En oversigt over planlagte forskningsaktiviteter herunder publiceringsplaner og planer for ansøgning om ekstern finansiering i form af lønmidler til ph.d.-studerende og/eller postdocs m.v., der kan indgå i opbygning af et kollektivt forskningsmiljø. Planen skal være ambitiøs og struktureret og bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af fakultetets forskningsmiljøer og herunder vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på en eller flere af fakultetets uddannelser.
 7. Publikationer. Maksimalt syv (7) videnskabelige publikationer, hvoraf højst tre (3) må være monografier, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Ansøgere, der vedlægger doktor- og eller ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende den skriftlige bedømmelse deraf, hvis en skriftlig bedømmelse foreligger. De påberåbte publikationer skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 8. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede publikationer kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.

Ud over det materiale, ansøgeren har ønsket at få inddraget i bedømmelsen, kan bedømmelsesudvalget inddrage yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågældende. Det påhviler i givet fald ansøgeren efter anmodning at fremsende materialet til udvalget.

Ansøgningsprocedure
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker SKAL uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges. Ansøgninger, hvor påkrævet dokumentation mangler, afvises.

Ansøgningen stiles til dekanen.

Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.

Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Spørgsmål vedrørende rekrutteringsprocessen kan rettes til fuldmægtig Rikke Dall (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID nummer 211-0075/19-2K.

Ansøgningsfristen er den 4. november 2019, senest kl. 23.59.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger som ikke indeholder alle de krævede bilag vil blive afvist og vil ikke blive behandlet af bedømmelsesudvalget.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet har ca. 80 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 50 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 450 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved de juridiske uddannelser, der er blandt landets mest populære samt største og omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på https://jura.ku.dk.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jacob Graff Nielsen

Info

Ansøgningsfrist: 04-11-2019
Ansættelsesdato: 01-03-2020
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger