Lektoropslag til forfremmelsesprogrammet

KU tilbyder særligt talentfulde lektorer, at de samtidig med at de ansættes som lektorer optages på et forfremmelsesprogram. Senere i ansættelsen kan de efter positiv bedømmelse overgå til ansættelse som professorer uden yderligere stillingsopslag. Ansættelse som lektor på forfremmelsesprogrammet forudsætter dermed både, at ansøgeren er kvalificeret til at fungere som lektor her og nu, og at vedkommende demonstrerer potentiale til at kunne varetage en professorstilling ved programmets udløb. Begge dele vurderes ud fra KU’s meriteringskriterier.

En lektor er almindeligvis på forfremmelsesprogrammet i minimum 2 år og maksimalt i 8 år. Undervejs i forløbet afholdes årlige samtaler med institutleder for at vurdere, om lektoren er ”on track”. Forløbet afsluttes med en bedømmelse inden overgang til professoratet.

Der opslås løbende lektorstillinger på KU med mulighed for optagelse på KU’s forfremmelsesprogram.

Din ansøgning til en stilling som lektor på KU’s forfremmelsesprogram skal indeholde CV, publikationsliste, undervisningsportfolio.

Du kan med fordel se nærmere på KU’s professorkriterier, når du forbereder din ansøgning, da de udgør en helt central del af forfremmelsesprogrammet.

Et bedømmelsesudvalg vil vurdere din ansøgning, både i forhold til lektorstillingen med afsæt i KU’s lektorkriterier og i forhold til dit professorpotentiale. Dit potentiale som professor vurderes med afsæt i KU’s professorkriterier.

Ansættelse som lektor på KU’s forfremmelsesprogram forudsætter en positiv bedømmelse. Et ansættelsesudvalg vil på baggrund af bedømmelsen afgøre, om du tilbydes stillingen.

Efter ansættelsen og optag på forfremmelsesprogrammet drøfter du forfremmelsesplan med institutleder og der foretages eventuelle justeringer på baggrund af bemærkninger under rekrutteringsprocessen.

Planen tjener derefter som en gensidig aftale.

Forfremmelsesdossieret danner grundlag for at bedømme fremdrift og udvikling undervejs i forfremmelsesforløbet. I dossiet, som du løbende skal opdatere, beskriver du dine mål, bidrag og fremdriften op i mod KU’s professorkriterier.

Du har årlige samtaler med institutleder med afsæt i din forfremmelsesplan og forfremmelsesdossieret. Formålet med de årlige samtaler er, at du får en klar fornemmelse af, om du er ”on track”.

I drøfter og planlægger også din midtvejsevaluering og final assessment, når dette bliver aktuelt i dit forløb.

I dialog med dig, træffer institutleder beslutning om hvornår det er tid til midtvejsevaluering. Midtvejsevalueringen sættes typisk i gang efter 2-4 år på programmet.

Hvis det forud for dette tidspunkt er åbenbart, at du er klar til final assessment inden for nær fremtid, og en midtvejsevaluering derfor ikke er formålstjenlig, udelades midtvejsevalueringen. Omvendt er midtvejsevalueringen obligatorisk, hvis du efter 4 år ikke er klar til final assessment inden for nær fremtid.

Evalueringen skal ske i forhold til målene i forfremmelsesplan, herunder KU’s professorkriterier, så du ved, hvilke områder du særligt skal arbejde med for at kunne opfylde kriterierne ved final assessment.

Midtvejsevalueringen kan erstatte eller integreres i den årlige samtale det pågældende år.

I dialog med dig, træffer institutleder beslutning om at igangsætte final assessment, typisk tidligst efter 2 år og senest efter 7½ år på programmet.

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg, der som minimum består af et internt medlem og to eksterne professorer på internationalt niveau. Udvalget udarbejder en faglig bedømmelse, der tager afsæt i KU’s professorkriterier. De faglige krav som stilles til dig ved overgang til en professorstilling via forfremmelsesprogrammet følger de krav, som stilles til ansøgere, der søger på åbne professoropslag.

Du skal indlevere CV, publikationsliste og undervisningsportfolio som led i bedømmelsen.

Anmoder du ikke om bedømmelse inden for de 7½ år eller bedømmes du ikke fagligt kvalificeret fortsætter din ansættelse som lektor uden for forfremmelsesprogrammet.

Du kan dog anmode om et ekstra forsøg inden for det konkrete programs udløb (inden for de 8 år).

Overgang til ansættelse som professor forudsætter, at du bedømmes fagligt kvalificeret.

Dekanen træffer afgørelse om overgang til ansættelse som professor på baggrund af den faglige bedømmelse.

STILLING FAKULTET STED ANSØGNINGSFRIST