Postdoc i kunsthistorie i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Postdoc i kunsthistorie i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum en stilling som postdoc til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

IKK beskæftiger sig primært med kunst- og kulturprodukter, kulturteori og –historie og kulturformidling. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau.

Forskningen ved IKK retter sig på den ene side mod den enkelte kunstart inden for fagene kunsthistorie, visuel kultur, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, dansevidenskab, teatervidenskab og performancestudier. På den anden side retter forskningen sig mod det indbyrdes samspil mellem kunstarterne og mod deres sammenhæng med afgørende tendenser i kultur og samfund.

Yderligere oplysninger om instituttet kan hentes på http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk.

Stillingsindhold
Den tidsbegrænsede, tre-årige stilling er et samarbejde mellem KØS Museum for kunst i det offentlige rum og Københavns Universitet/IKK. Den er finansieret af Ny Carlsbergfondet med henblik på at styrke museumsforskningen. Det er KØS Museum for kunst i det offentlige rum, der definerer postdoc-projektet:

”Bygningsrelateret kunst: en dynamisk disciplin?” Postdoc.’en skal forestå en kunstnerisk og kuratorisk nytænkning af kunstneriske formater inden for bygningsrelateret kunst og bidrage til en fremtidsrettet udvikling og kvalitetssikring af denne disciplin.

Postdoc’en skal udmønte sig i et udstillingsprojekt på museet og en ledsagende publikation. Projektet skal udføres i tæt samarbejde med museet. Postdoc.’en vil have fast kontorplads på KØS med periodevis ophold på IKK.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for området.

Kandidater med praktisk, kuratorisk og teoretisk indsigt i bygningsrelateret kunst og kunst i offentlige rum vil blive foretrukket.

Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale  

Yderligere information kan fås hos institutleder Mette Sandbye, email: sandbye@hum.ku.dk

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

  • Ansøgningsbrev (max 1 side).
  • CV
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis) 
  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med * 
  • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
  • Dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling
  • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 3 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3. 

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  

Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Mathilde Lyngkvist (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID NR 211-0164/19-2I ved henvendelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er tidsbegrænset til 3 år og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 

Ansøgningsfristen er den 30. september 2019 kl. 23:59 CET.  

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Mette Sandbye

Info

Ansøgningsfrist: 30-09-2019
Ansættelsesdato: 01-01-2020
Afdeling/Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Søg i stillinger