Teamleder (AC-chefkonsulent) søges til Økonomi- og Ressourcestyringsenheden på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum søger en teamleder (AC-chefkonsulent) til Økonomi- og Ressourcestyringsenheden til tiltrædelse 1. december 2019 eller snarest muligt derefter. Teamlederen vil med reference til museets administrationschef have ansvaret for den faglige koordination og ledelse af museets økonomi- og ressourcestyring samt for personaleledelse af de p.t. 3 medarbejdere (2 AC’ere og en kontorfunktionær). Teamlederen skal også selv deltage aktivt i løsningen af økonomi-og ressourcestyringsopgaverne.

Hovedvægten i opgaverne ligger på museets økonomistyring, herunder at budgetlægning og budgetopfølgning hviler på et solidt og transparent grundlag og sker i tæt samspil med museets direktion, ledelsesgruppe og de faglige afdelinger/enheder. Ressourcestyringsopgaver i bred forstand vil i de kommende år udgøre et udviklingsområde.

Om Statens Naturhistoriske Museum

Som Danmarks nationalmuseum for naturhistorien er det visionen for Statens Naturhistoriske Museum at styrke forbindelsen mellem mennesker og natur. Vi vil inspirere, engagere og give alle mulighed for at nyde, forstå og passe på naturens mangfoldighed. Den nye museumsbygning i Botanisk Have vil rumme nye udstillinger, enestående videnskabelige samlinger, og state-of-the-art faciliteter til forskning, undervisning og formidling, der skal bringe øget samfundsværdi og styrke den enkeltes grundlag for at træffe videnbaserede beslutninger i hverdagen.

Det er vores ambition i løbet af de næste fem år at ændre opfattelsen og brugen af naturhistoriske museer og herigennem styrke forbindelsen mellem mennesker og natur.

Statens Naturhistoriske Museum er et museum i vækst og har p.t. ca. 200 ansatte og en årlig omsætning på ca. 145 mio.kr., hvoraf mere end halvdelen stammer fra eksterne bevillinger og kommercielle indtægter. Museet er opdelt i 3 afdelinger Forskning og Samlinger, Udstilling og Formidling samt Administration og Drift. Økonomi- og Ressourcestyringsenheden indgår i den sidstnævnte afdeling.

 

Teamlederens overordnede opgaver

Teamlederen for Økonomi- og Ressourcestyringsenheden har tre overordnede opgaver:

1) Teamlederen skal udvikle og implementere den overordnede økonomistyringsramme for museet, herunder både museets almindelige virksomhed og integration af de mange eksterne projekter i instituttets samlede økonomi. Teamlederen har desuden den løbende kontakt til Økonomi- og Regnskabskontoret på SCIENCE-fakultetet og Københavns Universitets centrale økonomifunktioner og koordinerer opgaverne med dem.

2) Teamlederen har ansvaret for konkret at organisere og understøtte museets økonomistyring og ledelsesinformation, herunder såvel finanslovsfinansierede drifts- og udviklingsopgaver, eksterne finansierede projekter som de mange delprojekter ifm. det nye naturhistoriske museum i Botanisk Have. Dette skal ske i tæt samarbejde med museets direktion, de budgetansvarlige chefer og de mange bevillingshavere ift. eksternt finansierede projekter. Målet er transparente, kvalitetssikrede og brugerorienterede budgetter og regnskaber på alle niveauer i organisationen.

3) Mht. ressourcestyring har teamlederen i samarbejde med bl.a. Administrationschefen ansvaret for at udvikle den samlede tværgående styring og prioritering af museets ressourcer – særligt ift. de mange delprojekter ift. det nye museum for naturhistorien i Botanisk Have, museets kommercielle aktiviteter og den løbende prioritering af museets medarbejderressourcer. Målet er, at ressourcestyringen i bred forstand giver museets ledelse et transparent og kvalitetssikret overblik over museets ressourcer, der understøtter ledelsens muligheder for at prioritere i overensstemmelse med museets strategi, mål- og handleplan.

Derudover skal teamlederen som led i økonomistyringen udarbejde analyser og sikre ledelsesinformation og beslutningsgrundlag ift. direktionens strategiske drøftelser af og beslutninger om museets økonomi.

 

Stillingen indeholder bl.a. følgende konkrete ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Sikring af en enkel, gennemskuelig og pålidelig økonomisk struktur og praksis i form af kontoplan m.v.
 • Budgetlægning og økonomistyring/controlling på alle niveauer både for indeværende budgetår og i form af flerårige budgetter.
 • Ledelse af og deltagelse i den praktiske sagsbehandling ift. eksternt finansierede projekter.
 • Udarbejdelse af omkostningsanalyser og analyser ift. økonomistyring.
 • Udvikling og drift af museets ressourcestyring i bred forstand, herunder ledelsesinformation til museets direktion, mellemledere, samarbejdsudvalg og SCIENCE.
 • Sikring af en konsistent brug af elementerne i økonomisystemet og anvisning af betalinger.
 • Sikre at eksisterende og nye love og regler overholdes og bevillinger bruges efter formål.
 • Deltagelse i fakultetets netværk for økonomistyring og andre relevante KU-fora.

Vi tilbyder et fagligt udfordrende job i et spændende miljø på en arbejdsplads i konstant udvikling.

 

Din profil:

 • En relevant akademisk uddannelse inden for økonomi og solid erfaring med udarbejdelse af flerårige budgetter, analyser og ledelsesinformation.
 • Erfaring med institutionel økonomistyring – eller lignende – af mange interne og eksterne og forskelligartede bevillinger vil være en fordel.
 • Du har teamledererfaring og har naturligt flair for at skabe et motiverende og stærkt fagligt fællesskab på økonomiområdet.
 • Du har en delegerende, involverende og situationsbestemt tilgang til ledelse og sparring af medarbejdere.
 • Du er kendt for at skabe positive relationer og god stemning omkring dig og har en god dømmekraft og stor integritet.
 • Du evner dialogen med stærkt engagerede ledere og medarbejdere på hele museet.
 • Du er ansvars- og kvalitetsbevidst.
 • Du er energisk, har en høj arbejdskapacitet og kan styre mange opgaver samtidig med, at du kan finde ro og fokus.
 • Du har fokus på den daglige drift og konsolidering heraf, men er også udviklingsorienteret og kan omsætte din viden til handling.

Du behersker desuden dansk og engelsk både mundtlig og skriftligt, da begge sprog bruges i det daglige på museet.

 

Yderligere information

Information om Statens Naturhistoriske Museum fås på www.snm.ku.dk. Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Mads S. Mikkelsen, e-mail mads.mikkelsen@snm.ku.dk eller tlf. 9350 9229.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Stillingen er på fuld tid og indplaceret som chefkonsulent med personaleansvar. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

 

Ansøgning

Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). så den er os i hænde senest mandag den 23. september 2019. Ansættelsessamtaler afholdes uge 40, og 2. ansættelsessamtaler afholdes i uge 41.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Statens Naturvidenskabelig Museum er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form. Fakultetet er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 23-09-2019
Ansættelsesdato: 01-12-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Department of Biology

Søg i stillinger