Grundprincipper for personalepolitik

Personalepolitikken er kendetegnet ved respekt for Københavns Universitets mål og den enkelte medarbejders integritet. Medarbejderne er universitetets væsentligste ressource, og personalepolitikken bidrager til, at KU kan fremstå som et af de absolut førende universiteter i Europa:

  • KU udmærker sig ved engagerede og selvstændige medarbejdere, ved fremsynet, lydhør og beslutsom ledelse og ved tillidsfuldt kollegialt samarbejde.
  • KU tiltrækker og fastholder de bedst kvalificerede på alle ansættelsesområder.
  • KU er en bæredygtig og attraktiv arbejdsplads med udfordrende opgaver, et godt arbejdsmiljø og civiliserede omgangsformer.

1. Frihed og medansvar

KU værner om ytrings- og forskningsfriheden og giver rum for alle medarbejderes kreative, faglige udfoldelse under ansvar over for fællesskabet og universitetets målsætninger. Den enkelte medarbejder har indflydelse på og medansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres.

2. Kvalificeret ledelse

KU har en professionel og veluddannet ledelse med blik for sammenhængen mellem universitetets udvikling og medarbejdernes trivsel. Systematisk ledelsesudvikling prioriteres højt.

3. Balance mellem arbejde og fritid

KU sikrer, at arbejdet kan tilrettelægges, så der er balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid og mellem arbejde og fritid. Universitetet tilbyder fleksible arbejdsvilkår, som både tilgodeser KU´s behov og tager individuelle hensyn.

4. Trygge arbejdsforhold

KU er en bæredygtig og sund arbejdsplads med et arbejdsmiljø, som understøtter den enkelte medarbejder og skaber arbejdsglæde. Universitetet hjælper medarbejdere, der rammes af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne.

5. Godt samarbejdsklima

KU’s medarbejdere løser deres opgaver i tillidsfuldt samarbejde og kan forvente, at en solid indsats anerkendes og påskønnes. Det er et fælles mål, at alle trives i arbejdet.

6. Mangfoldighed og ligestilling

KU værdsætter forskelle og garanterer inden for rammerne af ansættelsesforholdet ligebehandling af alle medarbejdere. Universitetet arbejder målbevidst hen imod kønnenes faktiske ligestilling.

7. Konkurrencedygtige vilkår

KU har løn- og ansættelsesvilkår, som gør det muligt at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere overalt på universitetet.

8. Kontinuerlig faglig udvikling

KU giver medarbejderne mulighed for at udvide og forny deres kvalifikationer og medvirker blandt andet gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler til, at den enkelte medarbejder kan få et godt arbejdsliv og et tilfredsstillende karriereforløb.

9. Målrettet internationalisering

KU skaber rammer, så forskere og fagmiljøer kan nå et højt internationalt niveau. Universitetet tiltrækker internationale medarbejdere og udruster alle ansatte med globale kompetencer, herunder sproglige færdigheder.

10. Rettidig information

KU arbejder for åben og effektiv kommunikation på alle niveauer og holder sine medarbejdere fuldt informerede om deres rettigheder og pligter samt om forhold og beslutninger, der vedrører deres ansættelse og arbejde.

Læs mere om personalepolitik på Københavns Universitet her.