Kliniske lektorer med funktion som Innovationsambassadør til Institut for Klinisk Medicin

Ved Institut for Klinisk Medicin opslås tre 2-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, med funktion som Innovationsambassadør til besættelse i perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2021. Der forventes at ansættes 2 ambassadører i Region Hovedstaden og 1 ambassadør i Region Sjælland.

Overordnet er formålet med stillingerne at være bindeled mellem SUNDs Innovation Working Group, Institut for Klinisk Medicin (IKM), og universitetshospitalerne ved at vejlede kliniske forskere og undervisere om universitetets og regionernes innovationsunderstøttende funktioner.

Innovationsambassadørerne vil blive faste medlemmer af SUNDs Innovation Working Group ledet af prodekan for Innovation og Samfundsrelationer, Trine Winterø, og vil derfor få en direkte adgang til information om nye initiativer fra SUND, Københavns Universitet, regioner og store private organisationer. Innovationsambassadørerne vil være forankret ved et lokalt samarbejde med de koordinerende professorer og ph.d.-koordinatorer.

Mere specifikt skal Innovationsambassadørerne yde rådgivning til forskere med innovations- og forretningsidéer og fungere som kontaktperson for private og offentlige eksterne partnere, der søger matchende kliniske forskningsmiljøer til potentielle samarbejdsprojekter.

Herudover skal innovationsambassadørerne holde sig opdaterede om regionernes og universiteternes juridiske forhold i forbindelse med forsknings- og innovationsprojekter, og kunne henvise til muligheder for proof-of-concept finansiering via eksterne fonde.

Arbejdsomfang

En klinisk lektor med funktion som Innovationsambassadør er ansat i en stilling svarende til et klinisk lektorat (sats C). En 15 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt.

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale veduniversiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektorniveau samt normalt også, at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.

Kvalifikationskrav hos IKM.

Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på kr. 25.821. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Ansøgning mv. Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ , så den er universitetet i hænde senest den 31. august 2019. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesprocessen

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse afvidenskabeligt personale ved universiteter

For mere information om stillingen kan viceinstitutleder Ruth Frikke-Schmidt, ruth.frikke-schmidt@regionh.dk, ved Institut for Klinisk Medicin kontaktes.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 31-08-2019
Ansættelsesdato: 01-11-2019
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Søg i stillinger