Instruktorer søges til Institut for Psykologi

Ved Studienævnet for Psykologi er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2020 inden for følgende fag/hold:

 • Socialpsykologi Teori og metode
 • Forskningsdesign og Videnskabsteori
 • Statistik 1
 • Kognitionspsykologi
 • Pædagogisk psykologi
 • Klinisk psykologi
   

Socialpsykologi Teori og metode, øvelseshold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester.
På øvelseshold skal instruktorerne lede gennemførslen af fastlagte, empiriske øvelser samt instruere og godkende øvelsesrapporter. Øvelsesholdet fungerer i samarbejde med teorihold og forelæsninger. Det vil blive set som en fordel, men ikke en absolut betingelse, hvis bacheloruddannelsen er bestået og hvis socialpsykologi er bestået på IfP. Det forventes, at man er aktivt engageret både i undervisningsopgaven og i at indgå som en del af en samlet gruppe af både nye og erfarne instruktorer, ligesom det forventes at man deltager i det ugentlige møde med fagkoordinator.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Thomas Morton på telefon 35 32 63 56 eller e-mail thomas.morton@psy.ku.dk

 

Forskningsdesign og Videnskabsteori:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
Forskningsdesign og videnskabsteori er det andet semester i det overordnede Psykologiens videnskabsteori og historie. Tematisk er der to dele – en introduktion til forskellige videnskabsteorier (videnskabshistorie, erkendelsesteori og videnssociologi) og anden del, som handler om forskningsdesign. De sidste 7 gange skal den studerende til hver gang skrive videre på sit forskningsdesign, og eksamen er identisk med det afsluttende papir. Der er altså tale om en løbende proces, hvor den studerende skridtvis opbygger en projektbeskrivelse. Instruktorerne skal til hver gang kort kommentere, hvad den studerende har skrevet, diskutere besvarelserne i plenum og fremlægge/diskuter pensum tekster til hver gang. Det forudsættes at instruktorerne selv har haft faget.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail
Simo.Køppe@psy.ku.dk.

 

Statistik 1, øvelseshold:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i  13-14 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er at facilitere arbejdet på øvelsesholdene, hvor de studerende benytter de statistiske metoder, der er blevet introduceret i forelæsningerne. Til hver øvelsesgang vil der blive udarbejdet et øvelsessæt, som de studerende skal løse. Det forventes, at instruktorerne vejleder de studerende i øvelserne og give konstruktivt feedback på øvelserne til forelæseren og fagkoordinatoren.
Det forventes, at instruktorerne har et godt kendskab til de følgende statistiske analyser, og hvordan de udføres i statistikprogrammet SPSS: t-test, flersidet variansanalyse inklusiv kovarians, korrelation og multipel regression inklusiv logistisk regression, Ki-i-anden og de ikke-parametriske tests. Instruktorerne forventes ydermere at kunne planlægge, fortolke og afrapportere statistiske undersøgelser, samt undervise i videnskabelige artikler, hvor de i undervisningen gennemgåede statistiske analyser er benyttet.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinatorerne:
Anders Petersen på telefon 35 32 48 84 eller e-mail anders.petersen@psy.ku.dk.
 

Kognitionspsykologi, øvelseshold:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 10 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets seniorlærere, at forestå afholdelsen af fagets eksperimentalpsykologiske øvelser herunder øvelsesopstilling, introduktion til øvelser, indsamling af datafiler, indledende analyse af holdets data samt vejledning af studerende i forbindelse med udarbejdelse af øvelsesrapporter.
Ved ansættelserne lægges vægt på et grundigt kendskab til brug af SPSS og Microsoft Excel, som anvendes til statistiske analyser og grafisk præsentation af forsøgsdataene, samt undervisningserfaring og/eller relevant erhvervserfaring. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Signe Vangkilde på telefon 35 32 48 85 eller e-mail signe.vangkilde@psy.ku.dk.
 

Pædagogisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester. 
Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets koordinator og forelæserne, at forestå holdundervisningen som omfatter teori og cases/øvelser af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Forløbet vedrører både introduktion til de teoretiske og metodiske retninger i faget samt anvendelsen af disse i forhold til interventionsproblematikker. Ved ansættelserne lægges vægt på kendskab til fagets metoder og teori, undervisningserfaring og relevant erhvervserfaring.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Jesper Dammeyer på telefon 35 32 48 68 eller e-mail jesper.dammeyer@psy.ku.dk
 

Klinisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
På seminarholdene skal instruktorerne støtte undervisningen på forelæsningerne i klinisk psykologi ved at supplere indføringen i teori samt formidle diskussioner af det præsenterede teoretiske stof, gerne baseret på casemateriale, videoer etc. Det vil være en fordel, men ingen betingelse hvis bacheloruddannelsen er bestået på IfP.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Stig Poulsen på telefon 35 32 49 09 eller e-mail stig.poulsen@psy.ku.dk
 

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL (timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 552,34 + feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 221,55 + feriepenge og pension).  Udover undervisningstimerne aflønnes særskilt for godkendelse af rapporter, responspapirer m.v. samt for supervision svarende til 1 time pr. uge med fagkoordinator. Desuden lønnes deltagelse i undervisningspædagogiske kurser af forskellig art.

Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Psykologi eller tilsvarende, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år. Se i øvrigt krav under de enkelte holdbeskrivelser i dette opslag. For alle stillingers vedkommende er undervisningserfaring en fordel, men ikke en betingelse. Anden erfaring af relevans for faget kan tillægges vægt.
 

Ansøgning
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

 • Ansøgning
 • CV
 • Karakterudskrifter fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).
 • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da medtages ikke i vurderingen.

I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i.

Hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives. Din private mail kan angives i ansøgningen eller i CV-et.
 

Ansættelsesproces

Et bedømmelsesudvalg forestår den faglige bedømmelse af ansøgeren, hvor ansøgeren vil blive informeret om deltagerne i bedømmelsesudvalget samt efterfølgende få tilsendt sin bedømmelse. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes. Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.


Ansøgningsfrist:  19. april 2020
 

I forbindelse med ansættelse er det en forudsætning, at nye instruktorer deltager i et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart. Tilmelding her: http://samf.ku.dk/pcs/undervisere/uvp/

Husk at oplyse KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.

Det forventes, at der bliver truffet beslutning om ansættelse ultimo juni 2020.

Ansøgning bedes indsendt elektronisk "Udfyld ansøgningsformular" nederst i opslaget. Bilag kan uploades. Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Kathrine Asmussen Forsting

Info

Ansøgningsfrist: 19-04-2020
Ansættelsesdato: 01-08-2020
Afdeling/Sted: Institut for Psykologi

Søg i stillinger