2 Ph.d-stipendier ved Saxo Instituttet

Saxo Instituttet, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet indkalder ansøgninger til 2, 3-årige ph.d.-stipendier med ansættelse pr. 1. september 2019 eller senere.  
 
Saxo-Instituttet omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne Arkæologi, Etnologi, Græsk & Latin samt Historie.  
 
Yderligere information om instituttets forskningsprofil og ph.d-program kan fås hos ph.d-koordinator Niklas Olsen, nolsen@hum.ku.dk  
 
I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår såvel ansøgers uddannelse som faglige forudsætninger i øvrigt, så som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.  
Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.  
 
I ansættelsen indgår der undervisningsforpligtelser.  
 
Ydermere opfordres ansøger til at gøre sig overvejelser om, hvordan projektet relaterer sig til øvrige forskningsaktiviteter på instituttet.  
 
Kvalifikationskrav  
Bemærk at ansøgninger, der falder uden for de forskningsfaglige områder eller som ikke overholder formalia (læs mere nedenfor i de to afsnit ’Adgangskrav’ og ’Krav til ansøgning’), ikke vil blive taget i betragtning til stipendierne.
 
Adgangskrav  
Forudsætningen for at ansøge om et stipendie er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende.  
Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen. Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/  
 
 
Sprogkundskaber  
Ansøgere skal herudover beherske engelsk på højt niveau og skal kunne tale og skrive akademisk engelsk flydende. Ph.d.-administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.  
 
Krav til ansøgning
 
CV  
Med ansøgningen skal uploades et CV inklusiv en eventuel publiceringsliste.  
 
Tilsagn  
Tilsagn kan uploades med ansøgningen. Fx tilsagn om adgang til særlige arkiver, tilsagn om studieophold ved et udenlandsk universitet, tilsagn om vejledning/med-vejledning eller lignende.  
 
Anbefalinger og publikationer  
Anbefalinger, publikationer, specialer, følgebreve og lignende må IKKE uploades eller fremsendes.  
 
Projektbeskrivelse  
Ansøgningen skal indeholde en udførlig projektbeskrivelse.  
Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/  
 
Eksamensdokumentation  
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:  
 
• En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)  
• En kopi af kandidat karakterudskrift  
• En kopi af bachelorbevis  
• En kopi af bachelor karakterudskrift  
 
I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk.  
 
Oversættelse skal udføres eller godkendes af:  
• En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk  
• Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet  
• En dansk ambassade/konsulat  
 
Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).  
Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC: http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsjyxx/aboutus/structure/evaluation/265843.shtml
 
Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/  
 
Rekrutteringsprocessen  
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling.  
 
De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en jobsamtale. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis udløser en samtale.  
Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/
 
Indskrivning  
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.  
Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/
 
Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/  
 
Ansættelsesforhold  
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af undervisning, formidling, forskning eller andre faglige opgaver.  
For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen. Læs mere her: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/ansat/ 
Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.  
 
Kontakt  
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City, Københavns Universitet via denne e-mail: phd@hrsc.ku.dk.  
 
Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.  
 
Ansøgninger skal være ph.d.-administrationen i hænde senest tirsdag den 25. februar 2019 kl. 23.59 via det elektroniske ansøgningssystem.  
 
Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.  
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 25-02-2019
Ansættelsesdato: 01-09-2019
Afdeling/Sted: Saxo-Instituttet

Søg i stillinger