Ph.d.-stipendiat i kunsthistorie i samarbejde med Den Hirschsprungske Samling om et projekt vedr. Emil Hannover og dansk symbolisme i tysk lys

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, opslår en treårig stilling som ph.d.-stipendiat til besættelse fra 1. februar 2020 eller så hurtigt som muligt derefter.

Ansøgningsfrist: 7. oktober 2019 CET 23:59.

 

Det videnskabelige miljø
IKK beskæftiger sig primært med kunst- og kulturprodukter, kulturteori og -historie og kulturformidling. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau.

Forskningen ved IKK retter sig på den ene side mod den enkelte kunstart inden for fagene kunsthistorie, visuel kultur, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, dansevidenskab, teatervidenskab og performancestudier. På den anden side retter forskningen sig mod det indbyrdes samspil mellem kunstarterne og mod deres sammenhæng med afgørende tendenser i kultur og samfund.

Yderligere oplysninger om instituttet kan hentes på http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk

Arbejdsindhold
Det tre-årige ph.d.-stipendium er et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling og Københavns Universitet/IKK. Det er finansieret af Ny Carlsbergfondet med henblik på at styrke museumsforskningen. Det er Den Hirschsprungske Samling, der definerer ph.d.-projektet.

Med det foreslåede ph.d.-projekt ønsker Den Hirschsprungske Samling at kaste nyt lys over dansk symbolisme med særligt fokus på den udveksling, der i sidste halvdel af 1800-tallet fandt sted imellem Danmark og Tyskland. Udgangspunktet tages i Emil Hannovers omfattende brevarkiv og skribentvirksomhed, der rummer hidtil underbelyst materiale relateret til problemstillingen. Der ønskes i forlængelse heraf en diskussion af periodens danske kunst i et bredere internationalt perspektiv. Projektet udføres i nært samarbejde med Den Hirschsprungske Samling.

Generelt
I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår ansøgers uddannelse og faglige forudsætninger, som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.

Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Ansøgninger, der falder uden for de forskningsfaglige områder på instituttet eller som ikke overholder formalia i nedenstående afsnit om adgangskrav og krav til ansøgning, vil ikke blive taget i betragtning.

Adgangskrav
Forudsætningen for at søge om et stipendium er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, så mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.

Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på ufm.dk(https://ufm.dk/

Ansøgere skal herudover kunne læse dansk samt kunne tale og skrive akademisk engelsk. Ph.d.- administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.

Derudover lægges vægt på:

Godt kendskab til det danske sprog er en fordel og Den Hirschsprungske Samling gør opmærksom på, at store dele af de relevante arkivalier i projektet er håndskrevne, formuleret i datidens sprog.

Yderligere information om projektet kan fås hos Institutleder Mette Sandbye, e-mail: sandbye@hum.ku.dk

Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.

Krav til ansøgningen

Projektbeskrivelsen
Ansøgningen skal indeholde en udførlig projektbeskrivelse, der rummer de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan.

Bemærk: Projektforslaget må ikke må overstige 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi).  Dette er et ufravigeligt krav. Hvis omfangskravet overskrides vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre/højre) i projektforslaget.

Eventuelle dele af projektbeskrivelsen, som anføres i ansøgningens øvrige dokumenter tages ikke i betragtning i bedømmelsen.

Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/

Følgebrev
Ansøgningen skal kan indeholde et følgebrev som gør rede for ansøgerens faglige motivation for at ansøge og som beskriver, hvordan ansøgerens erfaringer og kompetencer matcher opgavernes indhold og opslagets kvalifikationskrav. Følgebrevet må maksimalt fylde tre sider.

CV

CV inklusive kontaktoplysninger på to akademiske referencepersoner.

Eksamensdokumentation

Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)

  • En kopi af kandidat karakterudskrift
  • En kopi af bachelorbevis
  • En kopi af bachelor karakterudskrift

I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk.

Oversættelse skal udføres eller godkendes af:

  • En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk.
  • Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet
  • En dansk ambassade/konsulat

Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).

Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC.

Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/

Øvrige bilag
Tilsagn, fx om adgang til særlige arkiver, studieophold ved et udenlandsk universitet og lignende, som vurderes relevant, kan vedlægges ansøgningen.

Anbefalinger og publikationer
Anbefalinger, publikationer, specialer og lignende må IKKE uploades eller fremsendes.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises endvidere til ansættelsesbekendtgørelsen nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en samtale.

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.

Som indskrevet ph.d.-studerende vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/

Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/

Ansættelsesforhold
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelsen indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsforpligtelsens arbejdsopgaver kan bestå i formidling, forskning, undervisning, biblioteksarbejde eller andre museumsfaglige opgaver.

For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen. Læs mere her: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/ansat/

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City på denne e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgninger skal være administrationen i hænde senest 7. oktober 2019 via det elektroniske ansøgningssystem.

Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.

 

 

 

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 07-10-2019
Ansættelsesdato: 01-01-2020
Afdeling/Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Søg i stillinger