Ph.d.-stipendium på Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Ved Arbejds- og Organisationspsykologi, Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet opslås en 3-årig ph.d-stilling til et projekt med fokus på sund aldring på arbejdsmarkedet og fleksible overgange til pension. Startdato er 15. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Projektet er en del af det 5-årige (2019-2023) tværfaglige projekt i Center for Sund Aldring. Mere information om projektet og centeret kan findes på: https://sundaldring.ku.dk/ og https://healthyaging.ku.dk/research/retirement-and-transitions/paul-conway/ Projektet gennemføres i samarbejde med lektor, Paul Maurice Conway og hans forskergruppe.

Kvalifikationer
Ansøgere til stillingen skal have færdiggjort en kandidatgrad i psykologi inden opstart.

Det forventes, at der i løbet af projektperioden gennemføres både kvalitative og kvantitative undersøgelser, hvorfor det er en fordel, at den ph.d.-studerende har erfaring med at gennemføre begge typer undersøgelser og analysere data fra disse. Dataindsamling og analyser vil være på dansk, og det er derfor et krav, at den ph.d.-studerende taler og skriver dansk.

Der påregnes et interventionsstudie om mental sundhedsfremme med udgangspunkt i Åben og Rolig-modellen for medarbejdere på én eller flere arbejdspladser. Det er derfor en fordel, at ansøger har gennemført Åben og Rolig-instruktøruddannelsen og som minimum har indgående kendskab til det videnskabelige grundlag for modellen. Den ph.d.-studerende kommer til at indgå i en allerede etableret tværfaglig arbejdsgruppe, hvorfor ansøgere med erfaring med denne type samarbejder vil blive foretrukket.

Ansøgere opfordres desuden til at gøre sig bekendt med forskningsemnerne på instituttet ved at gå på hjemmesiden her: https://psy.ku.dk/. Mere information om fakultetet kan findes her: www.samf.ku.dk

Yderligere information om stillingen kan fås hos lektor Paul Maurice Conway på paul.conway@psy.ku.dk

En forudsætning for at blive tildelt et ph.d.-stipendie er, at kandidaten indskrives ved ph.d.-skolen på samfundsvidenskab efter bekendtgørelsens regler  https://samf.ku.dk/phd-skolen/pdf/phd-bekendtgoerelse2013.pdf

Information
Ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er en forskeruddannelse på højeste niveau, som åbner for en bred vifte af karrieremuligheder i både den private og den offentlige sektor. Uddannelsen omfatter udarbejdelse af en ph.d.-afhandling, aktiv deltagelse i forskningsmiljøer, deltagelse i ph.d.-kurser, undervisning og andre former for formidling.

Information om Ph.d-studieprogrammet kan ses på Ph.d-skolens hjemmeside: http://samf.ku.dk/phd-skolen/

Under "Retsgrundlag" på hjemmesiden kan du finde information om regler og guidelines for ph.d programmet og Bekendtgørelse om ph.d-uddannelsen ved universiteterne: http://samf.ku.dk/forskning/

5+3 programmet
Forudsætningen for at blive indskrevet på 5+3 ph.d.-programmet er en afsluttet to-årig kandidatgrad eller 120 ECTS point optjent på tilsvarende niveau. Ansøgere opfordres til at læse nærmere i det relevante instituts ph.d.-studieordning for en mere detaljeret beskrivelse af adgangskrav. Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelsen indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsforpligtelsens arbejdsopgaver kan bestå i ”formidling, forskning, undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgning
Københavns Universitet ønsker at reflektere det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge.

Ansøgning sendes elektronisk ved at trykke på feltet SØG STILLINGEN og skal indeholde: 

  • Motiveret ansøgning
  • CV 
  • Uddannelsesbevis for kandidatgrad samt evt. andre relevante uddannelsespapirer
  • Anden information som ønskes inddraget i bedømmelsen, fx publikationsliste og dokumentation for engelskkundskaber.

Deadline for ansøgning: 24. november 2019 

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter deadline vil ikke blive taget i betragtning. 

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  

Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

Følgende kriterier vil blive anvendt ved shortlisting af de kandidater, der går videre til bedømmelse:

  1. Kandidatgrad i psykologi
  2. Forskningskvalifikationer, som de afspejles i ovenstående beskrivelse.
  3. Indgående kendskab til Åben og Rolig-modellen

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos HR Søndre City, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk angiv venligst ID NR 211-0304/19-2H ved henvendelse.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 24-11-2019
Ansættelsesdato: 15-01-2020
Afdeling/Sted: Institut for Psykologi

Søg i stillinger