Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Postdoc-stilling i reproduktive rettigheder

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet  
 
 
Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet opslår en postdoc stilling. Stillingen knytter sig til forskningsprojektet ”Reconceptualising Reproductive Rights” Der er tale om et projekt, der er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond – Samfund og Erhverv. Stillingen er ledig til besættelse 15. august 2018.  
 
Postdoc-projektet  
Forskningsprojektet Reconceptualising Reproductive Rights løber i tre år til 2021. Overordnet handler projektet om rekonceptualisering af reproduktive rettigheder.
 
Postdoc’en forventes at arbejde med følgende, navnlig i et retssociologisk perspektiv (genetisk retssociologi):
 • Den historiske og nuværende regulering af surrogati, assisteret reproduktion, abort, prævention og seksualundervisning i såvel dansk ret som i menneskeretten
 • Teoriudvikling af reproduktive rettigheder, herunder reflektere over kontraktfrihedens øgede betydning som motor for udviklingen af individuelle reproduktive rettigheder          
Der henvises i øvrigt til ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet”. Begge dokumenter kan findes på fakultetets hjemmeside.  
 
Kvalifikationskrav  
Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende inden for det pågældende forskningsområde. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens erfaring med at arbejde med retlige problemstillinger inden for det reproduktive felt, erfaring med retssociologiske metoder og erfaring med at samarbejde i kollektive forskningsprojekter.  
 
Fakultetet lægger vægt på interesse for at udvikle og gennemføre nye stærke forskningsideer med international gennemslagskraft. Erfaring med publicering i førende internationale tidsskrifter eller på førende internationale forlag samt ekstern finansiering er en fordel men ikke et krav. Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og gerne erfaring med at samarbejde med andre forskere om at gennemføre kollektive forsknings- og uddannelsesprojekter og vil se positivt på dokumenteret evne til at bidrage hertil.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen er fuldtid og tidsbegrænset til 3 års varighed. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der ydes et årligt tillæg, som for tiden udgør kr. 51.392,64 (pr. 1. december 2017). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg.  
 
Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelse.  
 
Ansøgningens opbygning  
Ansøgningen, som skal udfærdiges på dansk, svensk, norsk eller engelsk, SKAL indeholde nedenstående ni (9) dele:   
 
 1. Motiveret ansøgning  
 2. Curriculum vitae  
 3. Forskningsprojekt  
 4. Eksamensbeviser og anbefalinger  
 5. Publikationsliste  
 6. Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for undervisningskvalifikationer samt en kort redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. For mere information om undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio  
 7. Akademiske referencer  
 8. Maksimalt 5 videnskabelige værker, hvoraf højst 1 må være monografi, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. De påberåbte værker skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.  
 9. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede værker kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.  

Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende selve afhandlingen og gerne også den skriftlige bedømmelse deraf under punkt 8 (påberåbte videnskabelige værker).  

 
Ud over det materiale, som ansøgeren har valgt at inkludere i ansøgningen, kan bedømmelsesudvalget vælge at udbede sig yderligere materiale for at vurdere ansøgeren. I så tilfælde er det ansøgerens ansvar at fremsende materialet til udvalget efter anmodning derom.  
 
Vedrørende undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer herom.
 
Ansøgningsprocedure  
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker SKAL uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges. Ansøgninger, hvor påkrævet dokumentation mangler, afvises.  
 
Vi modtager ikke fysiske eksemplarer af de påberåbte videnskabelige værker.  
 
Ansøgningen stiles til dekanen og skal uploades elektronisk.  
 
Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.  
 
Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.  
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Yderligere oplysninger om stillingens videnskabelige aspekter kan rettes til lektor, ph.d. Janne Rothmar Herrmann, e-mail: jrh@jur.ku.dk. Spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen kan rettes til fuldmægtig Michael Pieper, tlf. 35 33 76 09, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.dk.
 
Ansøgningen stiles til dekanen og skal uploades elektronisk. Vi modtager ikke fysiske eksemplarer af de påberåbte videnskabelige værker.  
 
Ansøgningsfrist er den 4. juni 2018, senest kl. 23.59.  
 
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.  
 

 
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet har ca. 95 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 55 ph.d.-studerende samt ca. 75 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved de juridiske uddannelser, der er blandt landets mest populære samt største og omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på https://jura.ku.dk  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 04-06-2018
Ansættelsesdato: 15-08-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger