Tenure-track adjunkt eller lektor i Medievidenskab

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som tenure-track adjunkt eller lektor i medievidenskab til besættelse fra 1. august 2020 eller snarest derefter.

På Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab forskes og undervises der på faget Dansk i medievidenskabelige emner med fokus på de audiovisuelle medier som de udfolder sig i Danmark.

Yderligere information om instituttet findes på https://nors.ku.dk

 

Stillingsindhold for begge stillinger 

Ansøgere med forsknings- og undervisningserfaring inden for både digitale medier og mediernes æstetik og kultur har særlig interesse. Der lægges vægt på, at ansøgeren har dokumenteret erfaring med analyse af medietekster samt med analyse af samspillet mellem medier, kultur og samfund. Det forventes desuden, at ansøgeren er interesseret i at indgå i fælles projekter om såvel undervisning som forskning.

Ansøgeren skal kunne undervise bredt inden for medievidenskabelige emner på bachelorniveau samt – på kandidatuddannelsen – inden for flere af emnerne: Tværmedialitet, Medieteori og metode, Medieæstetik og historie, Mediekultur og mediebrug.

Tenure track-adjunkt 
Ansættelse som tenure track-adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet. Et tenure track-adjunktur er et 6-årigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervisning. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i adjunktpædagogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på instituttet herunder eksaminer og administration. Senest seks måneder inden udløbet af den 6-årige ansættelsesperiode som adjunkt vil et bedømmelsesudvalg, nedsat af dekanen, vurdere, om adjunkten kan kvalificere sig til at overgå til en tidsubegrænset ansættelse som lektor.

Læs mere om tenure-track programmet på København Universitets hjemmeside: http://employment.ku.dk/tenure-track/

For mere information omkring kvalifikationer for tenure track-adjunkter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Lektor
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på, at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til, hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. En lektor skal kunne deltage i instituttets almindelige administration og eksaminer samt i bedømmelsesudvalg. Desuden skal en lektor kunne administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier.

For begge stillinger gælder følgende kvalifikationskrav:
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer set i relation til den samlede forskningsperiode, samt graden af originalitet og omfang af den videnskabelige produktion, fx antal internationale publikationer i peer-reviewede tidsskrifter eller højt rangerede publikationer på internationalt kendte forlag
 • Den faglige bredde og dybde, samt stringens, grundighed og akkuratesse i ansøgerens videnskabelige indsats
 • Erfaring med formidling af forskning i bredere medier og offentligheden
 • Relevant undervisningserfaring
 • Eventuelle dokumenterede administrative kvalifikationer
 • Gode sociale kompetencer
 • Fremragende dansk og engelsk sprogkundskaber, skriftlig som mundtligt.

For lektoratet gælder desuden følgende kvalifikationskrav:

Såvel en tenure track-adjunkt som en lektor skal have en videnskabelig produktion på internationalt niveau og/eller besidde et internationalt anerkendt potentiale for fremover at sætte et markant aftryk på sit fagfelt.

Ansøgere vil primært blive bedømt i forhold til deres forskning, som skal være dokumenteret på internationalt niveau. Til tenure track-adjunkturet er undervisningsmæssige kvalifikationer ikke et krav, men dokumenteret erfaring med undervisning vil blive inddraget i den samlede vurdering. Til lektoratet er undervisningsmæssige kvalifikationer et krav. Derudover vil der blive lagt vægt på kvalifikationer i henseende til formidling og eksterne relationer, herunder evnen til at tiltrække ekstern finansiering.

Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Yderligere information kan fås hos institutleder Anne Jensen, email annejensen@hum.ku.dk


Ansøgning 
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format. 

Klik på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. 

Det skal angives hvilken stillingen der søges. 

Ansøgningen, som kan skrives på et skandinavisk sprog eller på eller engelsk, skal indeholde følgende bilag: 

 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling
 • Undervisningsportofolio. Dokumentationen for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling, information kan findes på http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/ (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
 • Referencer/anbefalinger.

Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller arbejdet er et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings- og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID NR. 151419

Løn- og ansættelsesvilkår for lektor og tenure-track adjunkt
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Det Humanistiske Fakultet tilbyder derudover en startpakke til tenure track-adjunkter. Læs mere om tenure track-adjunkt ansættelse på fakultetets engelske hjemmeside: http://humanities.ku.dk/about/tenuretrack/

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er 13 april 2020 kl. 23:59 CET.  

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. 

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 13-04-2020
Ansættelsesdato: 01-08-2020
Afdeling/Sted: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Søg i stillinger