Opslag af kliniske lektorater i Klinisk Socialmedicin

Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab opslås to 5-årige stillinger som klinisk lektor til undervisning på uddannelsen i Medicin på kurset i Klinisk Socialmedicin til besættelse fra 15. september 2020.

Arbejdsomfanget er 48-50 timers undervisningstimer om året.

En klinisk lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende ved undervisningsenheder, der varetager undervisning i kliniske fagområder.

Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og den gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, klinikker og gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

En klinisk studielektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af studenterundervisning på klinisk lektorniveau uden samtidigt krav om tilsvarende forskningsaktivitet.

For de hermed opslåede stillinger gælder særligt, at ansøger ønskes at kunne varetage forelæsninger og øvrig undervisning indenfor børneområdet.  

Arbejdsomfang

Ansættelsen kan sker i henhold til den gældende aftale https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/filer/aftale-om-kliniske-lektorer-november-2012.pdf  med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Antallet af konfrontationstimer kan ændres med lektorens individuelle opsigelsesvarsel.

Da ansættelsen ikke indebærer øvrige opgaver, jf. aftalens § 5, vil antallet af konfrontationstimer være forhøjet, jf. § 4, stk. 2. Ved et faktiske antal undervisningstimer på 48, vil aflønning være for 29 timer.


Ændringer i løbet af ansættelsesperioden 

Indplaceringen er baseret på den nuværende undervisning. Væsentlige ændringer i undervisningen kan betyde, at enkelte lektorater reguleres til et andet timetal eller eventuelt bortfalder. Undervisningsbehov og ressourcefordeling vil blive vurderet i forbindelse med hvert semester. Da undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år (jf. § 4, stk. 1 i aftale om kliniske lektorer), kan der for den enkelte kliniske lektor blive tale om en efterregulering. 

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de enheder, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, d.v.s. ph.d.-grad eller doktorgrad (eller tilsvarende kvalifikation).  Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium. 

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 (niveau 31. marts 2012), for 60 konfrontationstimer årligt. Ved aflønning for fx 29 timer vil honoraret pr. 1. april 2020 udgøre 50.763,56 kr. årligt, svarende til 4.230,30 kr. månedligt.

Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Motivation for ansøgning
  • CV inkl. komplet og nummereret publikationsliste, men IKKE publikationer
  • Dokumentation forsknings- og undervisningserfaring – Research and teaching experience form  http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/

Ansættelsesprocessen

Send ansøgning via linket (klik på "SØG STILLINGEN" senest d. 5. august 2020. Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. Ansøgningsfrist udsat til søndag den 16. august 2020.

For mere information kan kursusleder Marie Brasholt kontaktes på telefon 60 88 06 72

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 16-08-2020
Ansættelsesdato: 15-09-2020
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Folkesundhedsvidenskab

Søg i stillinger