Adjunktur i forfatningsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet opslår hermed en stilling som adjunkt i forfatningsret til besættelse fra 1. oktober 2024 eller snarest derefter.Adjunkturet er tidsbegrænset til den 31. juli 2027. 

Stillingsindhold 
Adjunkten skal indgå i Horizon Europe projektet ENCODE (unveiling emotional dimensions of politics to foster European democracy), der undersøger sammenhængen mellem politiske følelser, demokrati og demokratiets institutioner.

På projektet kommer adjunkten til at indgå i et interdisciplinært team af forskere fra 8 europæiske lande. Ansøgeren skal have erfaring med politologisk forskning i repræsentation og demokratiteori samt anvendelse af samfundsvidenskabelige metoder, herunder kvalitative interviews og udarbejdelse af surveys. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har publiceret i samspillet mellem formelle institutioner og politiske dynamikker. Ansøgeren skal beherske dansk, da det danske team blandt andet skal stå for den del af projektet, som angår Danmark, som er et af projektets 6 fokuslande.

Adjunkten bliver tilknyttet Center for European, Comparative and Constitutional Legal Studies (CECS). Et af forskningscenterets hovedtemaer er udfordringer for demokratiet, som også ENCODE projektet angår.

Adjunkturet er en uddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning og forskningsbaseret undervisning samt vidensudveksling med samfundet. Som led i ansættelsen deltager adjunkten efter aftale med dekanen i et adjunktpædagogikum, hvis denne ikke allerede har taget adjunktpædagogikum, og indgår i fakultetets faglige og organisatoriske aktiviteter, herunder eksaminer og administration.  

Stillingens arbejdsfelt fordeler sig på forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling) og uddannelsesopgaver. Ansøger bedes derfor dokumentere kompetencer inden for disse områder.

Ansøgere opfordres til at orientere sig om fakultetets forskning og uddannelser og fakultetets udbud af forskellige fag på fakultetets hjemmeside: https://jura.ku.dk/

Fakultetet lægger vægt på tilstedeværelse i det daglige forsknings- og undervisningsmiljø. Ansøgere, der ikke har bopæl i Danmark, skal forholde sig til, hvorledes de vil sikre at være en aktiv og deltagende del af forsknings- og undervisningsmiljøet i det daglige.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansøgere til adjunkturet forventes at kunne dokumentere sin evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af de forskningsområder, der arbejdes med i fakultetets forskningsmiljøer, og herunder at vise hvordan forskningen kan gavne de studerende på en eller flere af fakultetets uddannelser.

Læs mere om stillingen som adjunkt i Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (retsinformation.dk)

Bedømmelseskriterier:
Ansøgere udvalgt til bedømmelse vil blive bedømt i forhold til faglige og personlige kvalifikationer ud fra nedenstående kriterier:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer, herunder graden af originalitet og omfanget af den fagfællebedømte, videnskabelige produktion. Derudover lægges vægt på udviklingspotentialet i ansøgers forskningsplan, dokumenteret aktiv deltagelse i forskningsmiljøer og ansøgers videnskabelige bredde og dybde i henhold til stillingens faglige profil.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer, herunder varetagelse af relevante forskningsbaserede kurser og interesse for udvikling af egne universitetspædagogiske kompetencer (fx dokumenteret didaktisk uddannelsesforløb).
 • Erfaring og kompetencer inden for formidling af forskning, eksternt samarbejde og anden samfundsmæssig impact i form af mediebidrag, rådgivning og vidensdeling i den brede offentlighed.
 • Ansøgers erfaringer med organisatorisk bidrag, samarbejde, og evne til at skabe et levende fagmiljø. Erfaringer med forskningsledelse, (deltagelse i) ansøgninger om eksterne forskningsmidler og fremadrettede planer for at søge ekstern finansiering.

Ansøger bedes i sin ansøgning så præcist som muligt beskrive, hvordan ansøgers kompetencer matcher ovenstående kriterier.

Ansøgere opfordres til at læse mere om Københavns Universitets generelle kriterier for ansættelse af adjunkter og meritering ved universitetet her:  
KU’s meriterings kriterier og KU’s kriterier for adjunkter

Ligeledes kan ansøgere med fordel orientere sig om fakultetets Strategi 2030 - Til gavn for flere – Københavns Universitet (ku.dk)

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk i PDF eller Word format via linket ”Søg stilling” nederst på siden.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 1. Ansøgning (max 1 side)
 2. CV (max 3 sider)
 3. Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d.-bevis)
 4. Fuldstændig publikationsliste. Medsendte værker mærkes med stjerne* Publikationslisten skal opbygges systematisk og inddeles i følgende kategorier:
 • fagfællebedømte publikationer:
 • monografier og antologier
 • tidsskriftartikler
 • bagkapitler/antologibidrag mv.
 • ikke-fagfællebedømte publikationer:
 • formidlingspublikationer mv.
 1. Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i adjunkturer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5. Hvis publikationen har en eller flere medforfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede publikationer kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.
 2. Forskningsplan, der inkluderer en oversigt over planlagte forskningsaktiviteter herunder publiceringsplaner og planer for ansøgninger om ekstern finansiering. Planen skal bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af fakultetets forskningsmiljøer og herunder vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på ét eller flere af fakultetets uddannelser (max 5 sider).
 3. Undervisningsportofolio (notat: max 5 sider og dokumenterende bilag: max 10 sider) bestående af henholdsvis en faktuel oversigt over undervisningserfaringer og ansvarsområdet, et refleksionspapir ang. undervisningskompetencer, samt dokumenterende bilag. Se Københavns Universitets vejledning for Undervisningsportfolio – Københavns Universitet (ku.dk) 

Kun materiale på dansk, svensk, norsk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg på baggrund af kvalifikationer.  
 

Ligestilling og diversitet på Københavns Universitet
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle kvalificerede kandidater, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. For yderligere oplysninger om ligestilling og diversitet på Københavns Universitet og universitets deltagelse i HRS4R HR Excellence in Research – University of Copenhagen (ku.dk)

Kontakt
Yderligere oplysninger rekrutteringsprocessen stiles til HR Søndre City, hrsc@hrsc.ku.dk. venligt angiv sagsnummer 211-0441/24-2A #1 ved henvendelsen.

Spørgsmål om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor Helle Krunke på helle.krunke@jur.ku.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2024, kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-08-2024
Ansættelsesdato: 01-10-2024
Afdeling/Sted: Det juridiske Fakultet
Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Søg i stillinger