Undervisningsportfolio til ansøgning af stilling på KU

Når du søger en stilling på Københavns Universitet på lektor- og professorniveau, der indeholder undervisningsopgaver, skal du vedlægge en undervisningsportfolio. Undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger ved KU har til formål at sikre en systematisk dokumentation og bedømmelse af ansøgeres undervisningskvalifikationer.

Nedenfor kan du se en vejledning for undervisningsportfolio ved ansættelser. Du kan hente den samme vejledning ned som pdf her.

Vejledning for undervisningsportfolio ved ansættelser

Undervisningsportfolioen skal give bedømmerne et klart og alsidigt billede af 1) dine undervisningserfaringer og 2) dine undervisningskompetencer. Det skal være let for bedømmerne at identificere de forskellige områder i KU's Pædagogiske Kompetenceprofil.

Omfang og sprog

Vejledende omfang for den samlede undervisningsportfolio er 5 siders notat og 10 siders bilag, med mindre andet er angivet i opslaget. Hvis stillingsopslaget er på engelsk, afleveres dokumentation (så vidt muligt) på engelsk.

Indhold og forslag til struktur

Undervisningsportfolioen bør afspejle KU's Pædagogiske Kompetenceprofil for at gøre det let for bedømmerne at vurdere dine erfaringer og kompetencer.

1. Undervisningserfaring i form af et Undervisnings-CV

Denne del er faktuel og beskrivende og dokumenterer dine undervisningserfaringer og ansvarsområder. Den refererer til de fire yderste områder i den pædagogiske kompetenceprofil.

 • Ansvarsområder: liste over kurser du har undervist på. Angiv for hvert kursus: Kursusnavn, undervisningssprog, ECTS-værdi, antal studerende (klassestørrelse), uddannelsesniveau (bachelor, kandidat eller ph.d.-niveau), rolle (fx underviser, kursusansvarlig), undervisningsform (fx klasseundervisning, forelæsninger, vejledning, øvelser), antal gange du har undervist og undervisningsperiode (år). Husk at inkludere tilsvarende liste over din vejledningserfaring.

 • Universitetspædagogisk uddannelse: liste over pædagogiske kurser, du har deltaget i (fx universitetspædagogik, vejledningskurser hvis relevant). Certifikater og udtalelser kan vedlægges som bilag.

 • Pædagogiske udviklingsprojekter: Hvis relevant, giv en kort beskrivelse af hvert projekt og din rolle i projektet.

 • Videndeling og kollegial sparring: Hvis relevant, giv en kort beskrivelse af sammenhænge, du har bidraget til videndeling på lokalt, organisatorisk eller samfundsmæssigt niveau. Feedback fra kolleger kan evt. vedlægges som bilag.

2. Undervisningskompetencer i form af et refleksionspapir

Denne del er reflekterende og underbygger dine kompetencer som underviser. Den refererer til de to midterste områder i den pædagogiske kompetenceprofil, hvor du reflekterer over din praksis i lyset af din viden om og forståelse af undervisning og læring.

 • Praksis og refleksion – viden om læring, undervisning og uddannelse. Refleksioner omfatter beskrivelser af din praksis, dvs. eksempler på hvad du faktisk har gjort, begrundelser for dine valg, dvs. hvorfor du gjorde sådan, og hvordan dette implicit eller direkte understøttes af viden; hvad du har gjort anderledes, hvorfor du foretog ændringer, hvordan det så gik, og hvordan du planlægger at udvikle din undervisning fremover.

 • Hvis nævnt i CV’et: Refleksioner over pædagogiske udviklingsprojekter, du har været involveret i.

 • Hvis nævnt i CV’et: Refleksioner over, hvilken indflydelse videndeling og kollegial sparring havde på din undervisning.

 • Du kan evt. inkludere refleksioner over din udvikling som underviser opnået gennem pædagogiske kurser. 

3. Bilag, der understøtter validiteten af dine refleksioner

Det kunne være eksempler på øvelser eller undervisningsmateriale, du har udviklet, kursuserevalueringer, videooptagelser osv. Der bør refereres til hvert af disse bilag i refleksionspapiret.

Bedømmelse

Generelle principper ved bedømmelse af undervisningsmæssige kvalifikationer:

 • Med udgangspunkt i KU's Pædagogiske Kompetenceprofil afgiver bedømmelsesudvalget en bedømmelse af ansøgeres undervisningskvalifikationer.

 • Bedømmelsesudvalgets indstilling skal indeholde en detaljeret og nuanceret beskrivelse af ansøgerens undervisningsmæssige kvalifikationer på baggrund af det fremsendte materiale.

 • Bedømmelse foretages i overensstemmelse med vægtningen af delområder i stillingsopslaget.

Kriterier for bedømmelse af undervisningskvalifikationer:

 • Undervisningserfaring: Omfanget af, bredden i og dokumenteret kvalitet i ansøgeres undervisningserfaring og formelle pædagogiske uddannelse. Med hensyn til bredde og dokumentation tænkes på erfaring med fag, institution, målgruppe/niveau, undervisningsform, undervisningssprog og ansøgers uddannelsesniveau inden for universitetspædagogik.

 • Undervisningskompetence: Integrationen af pædagogisk praksis og pædagogisk forståelse: Ansøgers demonstrerede kompetencer til på basis af pædagogisk forståelse - og med de studerendes læring i fokus - at analysere egen undervisning, træffe reflekterede beslutninger om dens videre udvikling og gennemføre ændringer af egen undervisningspraksis. I bedømmelsen lægges vægt på dokumentation i form af fremlagte eksempler på fx undervisningsmateriale og undervisningsevalueringer.

Råd til udarbejdelse af undervisningsportfolioer

 • Udnyt den meget generelle ramme i undervisningsportfolioen til at vise, hvilken tilgang du har til undervisningen 
 • Hav et klart fokus på de studerendes læring 
 • Underbyg dine udsagn, så de fremstår valide, fx at ændringer i undervisningen bygger på studenterevalueringer, kollegavejledning, litteratur eller andet 
 • Beskriv hvad du faktisk gør i din undervisning og de studerendes reaktion på det – vedlæg gerne eksempler på undervisningsmateriale, du har udarbejdet. 
 • Vis progression og egen læring over tid 
 • Vis en handlingsorienteret plan for fremtiden 
 • Adressér sammenhængen mellem det, du gør og teoretisk funderet viden om læring og undervisning 

Eksempler på undervisningsportfolioer til stillingsansøgning

Job application portfolio - Applied Science

Job application - Department of Economics

Job application - Department of Anthropology